Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1GMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka mikroorganizmów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr letni

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz.

- wykłady: 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć/zaliczeń: 16,3 godz.

- konsultacje i zaliczenia: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. (1,4 pkt ECTS)

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz. (1,4 pkt ECTS)

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Efekty uczenia się:

Absolwent::

1. krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści oraz zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów związanych z genetyką mikroorganizmów: A7S_KK1, A7S_KK2

2. dobiera adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretuje uzyskane wyniki, formułuje wnioski na ich podstawie jak i na podstawie danych z literatury: KA7_UW1

3. wykorzystuje zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych dotyczących genetyki mikroorganizmów: KA7_UW2

4. pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym: KA7_UW3

5. zna i rozumie jedność i różnorodność genetyczną mikroorganizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych; złożoność procesów komórkowych zachodzących w komórkach mikroorganizmów na poziome molekularnym i strukturalnym, mechanizmy specjacji i ewolucji bakterii: WG1, WG2, WG5

6. zna i rozumie nowoczesne metody stosowane w laboratorium mikrobiologii stosowanej: WG6

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę ustne lub pisemne, zaliczenie praktyczne zadań podczas zajęć, bieżąca ocena postępów podczas zajęć, sprawozdanie.

Kryterium oceny prac zaliczeniowych zgodne z kryterium zawartym w:

Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2018r.w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Drewnowska
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr letni

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz.

- wykłady: 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć/zaliczeń: 16,3 godz.

- konsultacje i zaliczenia: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. (1,4 pkt ECTS)

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz. (1,4 pkt ECTS)

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Drewnowska
Prowadzący grup: Justyna Drewnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr letni

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz.

- wykłady: 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć/zaliczeń: 16,3 godz.

- konsultacje i zaliczenia: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. (1,4 pkt ECTS)

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz. (1,4 pkt ECTS)

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Drewnowska
Prowadzący grup: Justyna Drewnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie zakresu wiedzy studenta z genetyki mikroorganizmów. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się zarówno podstawowymi jak i zaawansowanymi technikami molekularnymi w mikrobiologii. Przedmiot umożliwia studentowi zrozumienie genetycznych podstaw funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym i antropogenicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr letni

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., laboratoria - 15 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz.

- wykłady: 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć/zaliczeń: 16,3 godz.

- konsultacje i zaliczenia: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz. (1,4 pkt ECTS)

- nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz. (1,4 pkt ECTS)

Przedmiot dotyczy zaawansowanych zagadnień związanych z genetyką mikroorganizmów.

Wykład oraz zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z następującymi zagadnieniami:

(i) organizacja oraz zmienność genomów mikroorganizmów

(ii) struktura i mechanizm replikacji chromosomu bakteryjnego

(iii) struktura i replikacja plazmidów

(iv) organizacja pozostałych elementów genetycznych (fagi, transpozony, integrony)

(v)zmienność genetyczna mikroorganizmów (rekombinacje, mutacje, horyzontalny transfer genów)

(vi) główny dogmat biologii DNA-RNA-Białko

Literatura:

1. Baj J., Markiewicz Z. 2016. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

2. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2006. Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Brown T.A. 2015. Genomy, PWN, Warszawa

4. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

5. Dziewit Ł., Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych, Postępy Mikrobiologii 50, s. 87-96.

6. Włodarczyk M. 2002. Co to jest plazmid? Kosmos 3, s. 231-240.

7. Kozdrój J. 2010. Izolacja kwasów nukleinowych ze środowiska - pierwszy krok w analizie metagenomu. Kosmos 59, s. 141-149.

8. Black J.G. 2008. Microbiology 7th edition, John Wiley and Sons

9. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia, PWN, 2018.

10. Artykuły publikowane w czasopiśmie Kosmos oraz Postępy Mikrobiologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.