Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wirusologia molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1WIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirusologia molekularna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. BM - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu wirusologii molekularnej. Student w jego trakcie pozna wybrane aspekty badań nad wirusami z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci uczestniczą w zajęciach wykładowych oraz konwersatoriach, na których poznają wybrane, aktualne aspekty wirusologii molekularnej, w tym te związane z dochodzeniami epidemiologicznymi, badaniami nad genezą wybranych patogenów, mechanizmami ich wirulencji i rozprzestrzeniania się oraz sposobami profilaktyki i leczenia.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci uczestniczą w zajęciach wykładowych oraz konwersatoriach, na których poznają wybrane, aktualne aspekty wirusologii molekularnej, w tym te związane z dochodzeniami epidemiologicznymi, badaniami nad genezą wybranych patogenów, mechanizmami ich wirulencji i rozprzestrzeniania się oraz sposobami profilaktyki i leczenia.

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: trzeci rok pierwszego stopnia/semester letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 5 godz.; konwersatorium - 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 h

W tym:

1) udział w wykładach - 5 h

2) udział w zajęciach pozawykładowych - 10 h

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie - 2 h (w tym kolokwia zaliczeniowe 1 h, zaliczenie wykładu 0,5 h, konsultacje 0,5 h)

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 12,5 h

Punkty ECTS: 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Collier, J. Oxford. Wirusologia. PZWL, 1991

2. Z. Krzemiński. Zarys wirusologii lekarskiej. AMwŁ, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. A.J. Cann. Molecular virology. Fourth edition. Elsevier, 2005

2. M. Kańtoch. Wirusologia lekarska. PZWL, 1998

3. A. Goździcka-Józefiak. Wirusologia molekularna. Wyd. Nauk UAM, 2004

4. S. Kryczyński. Wirusologia roślinna. PWN, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu jedność i różnorodność organizmów, uwzględniając złożoność procesów i zjawisk przyrodniczych

KP7_WG2 w pogłębionym stopniu mechanizmy funkcjonowania organizmów na poziomie fizjologicznym, strukturalnym i molekularnym

KP7_WG6 w pogłębionym stopniu różnorodność współczesnych metod i technik badawczych w naukach biologicznych oraz zasady planowania i prowadzenia eksperymentów lub obserwacji przyrodniczych, interpretacji wyników badań i wnioskowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP7_KR2 stałego poszerzania swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk biologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium w oparciu o cząstkowe oceny uzyskane za prezentacje i testu końcowego; zaliczenie na ocenę wykładu na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)