Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Genetyczne podłoże zachowań patologicznych człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1WM35 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Genetyczne podłoże zachowań patologicznych człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
I rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
I rok II st. Biologia sądowa- sem. letni
I rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
I rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Genetyka 320-BS1-2GEN

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu genetyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genetycznymi i epigenetycznymi czynnikami zachowań niestandardowych człowieka, w tym agresji i zachowań antyspołecznych. Studenci poznają determinanty cech ilościowych, metody badań odziedziczalności, wyniki badań odziedziczalności zachowań agresywnych i antyspołecznych, polimorfizm markerów genetycznych skorelowanych z zachowaniami patologicznymi oraz metody i wyniki badań epigenomu.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot monograficzny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne

rok studiów/semestr: I rok studiów II stopnia/ semestr II

Metody: wykład

Liczba punktów ECTS: 1.

Wykład 15h

Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 8.1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 1.9 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi:

a) bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 16,9, punkty ECTS 0,7.

b) o charakterze praktycznym: liczba godzin 10,0; punkty ECTS 0,4.

Literatura:

1. Oniszczenko W. 2008. Genetyka zachowania a osobowość. Doctrina. Studia społeczno-polityczne 5, 137-147. [https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Doctrina_Studia_spoleczno_polityczne/Doctrina_Studia_spoleczno_polityczne-r2008-t5-s137-147]

2. Oniszczenko W. 2017. Genetyka zachowania: co wnosi do wiedzy o człowieku? Polskie Forum Psychologiczne, 22, 1, 5-19, doi 10.14656/pfp20170101.

3. Dmitrzak-Węglarz M., Hauser J. 2009. Mechanizmy epigenetyczne

w chorobach psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychiatria om 6, nr 2, 51–60. [https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/viewFile/29132/23897]

4. Medina J.J. 2003. Genetyczne piekło. Biologia siedmiu grzechów głównych. Wydawnictwo CiS, 256.

5. Takeuchi H., Tomita H., Taki Y., Kikuchi Y., Ono C., Yu Z., Kawashima R. 2015 The associations among the dopamine D2 receptor Taq1, emotional intelligence, creative potential measured by divergent thinking, and motivational state and these associations’ sex differ-ences. Frontiers in Psychology 6, 912. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00912.

6. Ben-Israel S., Uzefovsky F., Ebstein R.P., Knafo-Noam A. 2005. Dopamine D4 receptor polymorphism and sex interact to predict children's affective knowledge. Frontiers in Psychology 6, 846. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00846

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2.Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_WG7).

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5).

4. Student jest gotowy do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.