Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Techniki molekularne w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Techniki molekularne w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot do wyboru 320-BS2-2PDW3 ma służyć pokazaniu możliwości, jakie stwarzają techniki biologii molekularnej w kryminalistyce. Podczas laboratorium student zdobywa umiejętności praktyczne izolacji DNA ze śladów biologicznych z domniemanego miejsca przestępstwa. Student nabywa umiejętności genetycznej identyfikacji osób poprzez sporządzanie ich profili genetycznych na podstawie analizy DNA mikrosatelitarnego. Student potrafi przeprowadzić analizę genetycznej identyfikacji płci z materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscu zbrodni. Student nabywa umiejętności molekularnej identyfikacji gatunków, w tym tych objętych prawną ochroną gatunkową oraz zapoznaje się z systemem genetycznych kodów kreskowych BOLD. Student potrafi przedstawić podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w kryminalistyce.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy (MK_4)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: pokaz, samodzielna praca zgodnie z Instrukcjami do zajęć, referat studenta z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, konsultacje z prowadzącym zajęcia

Punkty ECTS: 3

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz. W tym:

1) udział w wykładach – 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych – 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach – 7,5 godz. (w tym: zaliczenie: 1,5 godz., konsultacje: 6 godz.).

4) Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bal J. (red.). 2013. Biologia molekularna w medycynie: elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

2. Słomski R. (red.). 2014. Analiz DNA: praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznań.

3. Słomski R. (red.). 2011. Analiz DNA: teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznań.

4. Pilot M. i Rutkowski R. (red). 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MiIZ PAN Warszawa.

5. Węgleński P. (red.). 2018. Genetyka molekularna. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. „Genetyka + Prawo” Kwartalnik Naukowy Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, Collegium Medicum UMK; dostępne pod linkiem: https://www.cm.umk.pl/o-collegium-medicum/wydawnictwa/genetyka--prawo.html

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2).

3. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6).

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiazywania problemów badawczych (KA7_UW2).

5. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KA7_UW6).

6. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UW8).

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KA7_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie obecności na zajęciach laboratoryjnych (możliwa jest jednia nieobecność bez konieczności odpracowania oraz druga z koniecznością odpracowania).

Ocena z referatu wygłoszonego przez studenta na zadany temat (prezentacja multimedialna).

Konsultacje.

Zaliczenie pisemne na ocenę - pytania opisowe otwarte jak lub/i testowe zamknięte.

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej ważonej z dwóch ocen: 1) ocena z zaliczenia pisemnego (waga 6) oraz z z wygłoszonego referatu (waga 4).

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w § 23 ust.6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Czajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)