Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Ekologia płazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Ekologia płazów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości dotyczące biologii i ekologii płazów na poziomie podstawowym matury z biologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie kursu student zapozna się z różnymi aspektami biologii i ekologii płazów żyjących na świecie, metodami badania, zagrożeniami oraz sposobami ochrony tej grupy zwierząt.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Biologia

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów: I rok / II semestr; II rok / IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium: 15h, Zajęcia terenowe: 15h

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, projekt, obserwacja, pomiar, konsultacje, praca z literaturą

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7,5 godz. (zaliczenie zajęć terenowych 1,5 godz., konsultacje 6 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Dodd CK. 2009. Amphibian ecology and conservation. Oxford University Press. Oxford. https://www.academia.edu/7681373/Dodd_2006_Amphibian_ecology_and_conservation_A_handbook_of_techniques

2. Hillman S.S. 2013. Ecological and Environmental Physiology of Amphibians. Oxford University Press. Oxford.

3. Głowaciński Z, Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. PWN

4. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część 1-3. PWN

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

2. Student stosuje nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

3. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

4. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia terenowe: weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie wiedzy praktycznej - zaliczenie pisemne na ocenę. Wymagana jest ocena pozytywna.

Konwersatorium: ocena prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją. Wymagana jest ocena pozytywna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hermaniuk
Prowadzący grup: Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie kursu student zapozna się z różnymi aspektami biologii i ekologii płazów żyjących na świecie, metodami badania, zagrożeniami oraz sposobami ochrony tej grupy zwierząt.

Literatura:

1. Dodd CK. 2009. Amphibian ecology and conservation. Oxford University Press. Oxford. https://www.academia.edu/7681373/Dodd_2006_Amphibian_ecology_and_conservation_A_handbook_of_techniques

2. Hillman S.S. 2013. Ecological and Environmental Physiology of Amphibians. Oxford University Press. Oxford.

3. Głowaciński Z, Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. PWN

4. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część 1-3. PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)