Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Ekologia populacji zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Ekologia populacji zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw ekologii zwierząt.

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi procesów zachodzących wewnątrz populacji (ze szczególnym uwzględnieniem struktury socjalnej i płciowej) oraz pomiędzy różnymi populacjami, jak również podkreślenie roli doboru naturalnego w kształtowaniu tych procesów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok II stopnia/IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ekologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 30 godz.

2) udział w zaliczeniu/konsultacjach 7,5 godz. (zaliczenie 1,5 godz. konsultacje 5 godz.)

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń): 37,5 godz.

Literatura:

J.R. Krebs, N.B. Davies. “Wprowadzenie do ekologii behawioralnej”. PWN, Warszawa, 2021.

M. Ridley. "Evolution", Third Edition, Blackwell Publishing, 2004. Rozdziały: Adaptive Explanation, Adaptations in Sexual Reproduction, Coevolution

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG1: student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych

KA7_WG7: student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań

umiejętności:

KA7_UW5: student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie

kompetencje społeczne:

KA7_KK1: student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (pytania zamknięte)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Taylor
Prowadzący grup: Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Taylor
Prowadzący grup: Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)