Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2SEMIV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska: sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji wyników badań własnych, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Ponadto celem zajęć jest także wparcie studenta w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: seminarium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 6

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

2. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_UG7)

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

4. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania opracowań z dziedziny nauk biologicznych (KA7_UK5)

5. Student potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji (KA7_UK6)

6. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

7. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

9. Student jest gotów do stałego poszerzania dorobku zawodowego (KA7_KR5)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe i badania własne: przedstawienie założeń pracy, stosowanych metod, otrzymanych wyników i ich dyskusja w świetle dostępnej literatury.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach

3. Aktywny udział w konsultacjach

4. Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Iwona Ciereszko, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Mirosława Kupryjanowicz, Mirosław Ratkiewicz, Jan Taylor, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Andrzej Górniak, Mirosław Ratkiewicz, Jan Taylor, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Iwona Ciereszko, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Mirosława Kupryjanowicz, Mirosław Ratkiewicz, Jan Taylor, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Emilia Brzosko, Andrzej Górniak, Tomasz Hauschild, Katarzyna Jadwiszczak, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Szymon Sękowski, Jan Taylor, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Iwona Ciereszko, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Mirosława Kupryjanowicz, Mirosław Ratkiewicz, Jan Taylor, Adam Tylicki
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Emilia Brzosko, Andrzej Górniak, Tomasz Hauschild, Katarzyna Jadwiszczak, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Szymon Sękowski, Jan Taylor, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)