Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Drobnoustroje terenów ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Drobnoustroje terenów ekstremalnych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. BSad - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bioróżnorodnością i mechanizmami adaptacyjnymi mikroorganizmów zasiedlających siedliska skrajne. Studenci poznają kategorie ekologiczne ekstremofili, mechanizmy adaptacyjne oraz wykorzystanie organizmów i/lub produktów ich metabolizmu przez człowieka.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakaemicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: przedmiot monograficzny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne

rok studiów/semestr: II rok II stopnia/semestr III

Metody dydaktyczne: wykład

Liczba punktów ECTS: 1.

Wykład 15h

Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17,0 godz. w tym:

- udział w wykładach: 15 godz.,

- udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.,

- udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 12,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi:

a) bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 16,9, punkty ECTS 0,7.

b) o charakterze praktycznym: liczba godzin 10,0; punkty ECTS 0,4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Sinkiewicz I., Synowiecki J. 2009. Charakterystyka rodzaju Thermus i ich przydatność w biotechnologii. Biotechnologia 86: 148-162. [http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/3_2009/08.%20Sinkiewicz.pdf]

4. Żmuda M. 2006. Granice życia? Cz. I. Skrajne temperatury. Biologia w Szkole 6: 5-13. [https://docplayer.pl/18425022-Granice-zycia-cz-i-skrajne-temperatury.html]

5. Madern D., Ebel C., Zaccai G. 2000. Halophilic adaptation of enzymes. Extremophiles, 2: 91-98. [https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs007920050142]

Literatura uzupełniająca:

1. Horikoshi K. (Ed.) 2011. Extremophiles Handbook, Springer. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-4-431-53898-1.pdf]

2. Węgrzyn A. Żukrowski K. 2014. Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów. Chemik, 68 (8): 710-722. [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f257212a-8b11-4851-b351-4f34912539cc]

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_WG7).

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5).

4. Student jest gotowy do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)