Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Bioremediacja terenów skażonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2WM44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Bioremediacja terenów skażonych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.monograficzne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami transportu ksenobiotyków u mikroorganizmów, tolerancji mikroorganizmów na substancje zanieczyszczające, znaczeniu ksenobiotyków w metabolizmie drobnoustrojów oraz z różnymi sposobami zastosowania mikroorganizmów w celu oczyszczania środowiska.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarna

rodzaj przedmiotu: przedmiot monograficzny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne

rok studiów/semestr: II rok II stopnia/ semestr IV

Metody dydaktyczne: wykład

Liczba punktów ECTS: 1.

Wykład 15h

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 0 godz.

3) udział w zaliczeniu 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczenia): 9 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wrocław;

2. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;

3. Oleńska E., Małek W. 2013. Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie. Postępy Mikrobiologii 4: 363-371. [http://pm.microbiology.pl/mechanizmy-opornosci-bakterii-na-metale-ciezkie]

4. Clemens S. 2006. Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plants. Biochimie 88: 1717-1719. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300908406001428?via%3Dihub];

5. Krämer U. 2005. Phytoremediation: novel approaches to cleaning up polluted soils. Current Opinion in Biotechnology 16: 133-141. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166905000297?via%3Dihub].

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_WG7).

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5).

4. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.