Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Forensic Biology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1FBE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Forensic Biology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawy genetyki, i znajomość markerów DNA i RNA.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie historii badań kryminalistycznych, złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot fakultatywny, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 5 godz.;

2) laboratorium: 10 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 22,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_WG7).

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5).

4. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Edyta Jermakowicz, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu markerów molekularnych DNA i technik molekularnych, podstaw genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 5 godz.;

2) laboratorium: 10 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 22,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu markerów molekularnych DNA i technik molekularnych, podstaw genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 5 godz.;

2) laboratorium: 10 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 22,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu markerów molekularnych DNA i technik molekularnych, podstaw genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 5 godz.;

2) laboratorium: 10 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 22,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)