Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-1EKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
I rok Ekobiznesu Semestr Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest uczulenie studentów na konieczność posługiwania się metodą naukową przy poznawaniu świata oraz postrzegania otaczającej nas przyrody jako efektu działania doboru naturalnego, jako swoistej ekonomiki przyrody - ukazanie podobieństw między doborem naturalnym a wolnym rynkiem. A także podkreślenie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom. Podkreślony też zostanie wpływ człowieka na zmianę biosfery oraz wyjaśnione niektóre mity i zabobony pokutujące w świadomości ludzi, a dotyczące wiedzy o środowisku

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami metodologii naukowej.

Przedstawione będą warunki, dzięki którym życia mogło powstać na Ziemi (położenie Ziemi w Układzie Słonecznym, magnetosfera, wielkość Ziemi, obecność Księżyca). Omówione zostaną:

- zmiany klimatu w historii Ziemi oraz wpływ człowieka na obecnie obserwowane ocieplenie klimatu oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołów organizmów.

- przyczyny i skutki wielkich wymierań.

- metabolizm biosfery: produkcja i dekompozycja, przepływ energii przez ekosystem

- pojęcia stałości, stabilności, elastyczności, równowagi dynamicznej i homeostazy - jak się one mają do ekosystemów

- zmienność ekosystemów w czasie (sukcesja)

- interakcje międzyosobnicze i międzygatunkowe jako efekt działania doboru naturalnego: "zysk" osobnika, wyrażony wartością dostosowania maksymalizującefo - konkurencja, mutualizm, eksploatacja

- modelowanie procesów ekologicznych

- pojęcie doboru płciowego

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów działania doboru naturalnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 20 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, samodzielna praca w ramach laboratoriów , modelowanie, konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w wykładach: 20 godz.; udział w laboratorium: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 62,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 12,5 godz (zaliczenie laboratoriów: 2 psrawdziany - łącznie 4 godziny; egzamin - 2 godziny; konsultacje - 6,5 godziny)

Literatura:

Podstawowa:

Weiner J. Życie i Ewolucja biosfery, WN PWN Warszawa 2019

CJ Krebs Ekologia WN PWN Warszawa 2011

RE Ricklefs GL Miller. Ecology. W.H. Freeman & Co. 2000

Uzupełniająca

JR Krebs NB Davies Wprowadzenie do ekologii behawioralnej WN PWN Warszawa 2021

R Hill, G Wyse, M Anderson,. Animal Physiology. Sinauer Associates 2017

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG2 procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy

oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz

ochrony przyrody,

KA_WK2 teorię i metodologię badań przyrodniczych oraz społecznych

Student potrafi:

KA6_UW1 - analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi

KA6_UW2 - planować i wykonywać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski

KA6_UW4 - wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy

KA6_UO1 - planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role

KP6_KR1 - odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami

zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”)

do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia

Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) zaliczenie

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.