Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2INB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwazje biologiczne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W przedmiocie mogą wciąć udział wszyscy studenci, niezależnie od wcześniej odbytych przedmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych i inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie publiczne i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie z problemem inwazji biologicznych, jego genezą, mechanizmami, skalą i konsekwencjami. Student poznaje problem od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych, skupionych głównie na ocenie skali i konsekwencji inwazji oraz mechanizmów inwazji na przykładzie inwazji obcych gatunków roślin na siedliskach ruderalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 10 godz., konwersatoria - 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, wykład konwersatoryjny, konsultacje, praca z literaturą, projekt.

Punkty ECTS: 4

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

-nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.

-udział w wykładach: 10 godz.

-udział w zajęciach pozawykładowych: 20 godz.

-udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 20 (zaliczenia, egzaminy:

6 godz.; konsultacje: 14 godz.)

-praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167. https://www.wigry.org.pl/inwazyjne_mokradlowea.pdf

2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

3. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

4. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym: KA6_WG1

Student rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody: KA6_WG2

Umiejętności:

Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi: KA6_UW1

Student potrafi stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych: KA6_UK1

Student stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny: KA6_UK2

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do stałego uczenia się oraz korzystania z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu: KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia konwersatoriów.

Konwersatoria - pozytywne oceny ze sprawozdania pisemnego oraz z ustnego referatu. Obowiązkowy udział w konsultacjach przed złożeniem sprawozdania pisemnego oraz przed wygłoszeniem ustnego referatu.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych i inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie publiczne i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie z problemem inwazji biologicznych, jego genezą, mechanizmami, skalą i konsekwencjami. Student poznaje problem od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych, skupionych głównie na ocenie skali i konsekwencji inwazji oraz mechanizmów inwazji na przykładzie inwazji obcych gatunków roślin na siedliskach ruderalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 10 godz., konwersatoria - 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

-nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.

-udział w wykładach: 10 godz.

-udział w zajęciach pozawykładowych: 20 godz.

-udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 20 (zaliczenia, egzaminy:

6 godz.; konsultacje: 14 godz.)

-praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167. https://www.wigry.org.pl/inwazyjne_mokradlowea.pdf

2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

3. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

4. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych i inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie publiczne i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie z problemem inwazji biologicznych, jego genezą, mechanizmami, skalą i konsekwencjami. Student poznaje problem od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych, skupionych głównie na ocenie skali i konsekwencji inwazji oraz mechanizmów inwazji na przykładzie inwazji obcych gatunków roślin na siedliskach ruderalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 10 godz., konwersatoria - 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

-nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.

-udział w wykładach: 10 godz.

-udział w zajęciach pozawykładowych: 20 godz.

-udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 20 (zaliczenia, egzaminy:

6 godz.; konsultacje: 14 godz.)

-praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167. https://www.wigry.org.pl/inwazyjne_mokradlowea.pdf

2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

3. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

4. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych i inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie publiczne i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie z problemem inwazji biologicznych, jego genezą, mechanizmami, skalą i konsekwencjami. Student poznaje problem od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych, skupionych głównie na ocenie skali i konsekwencji inwazji oraz mechanizmów inwazji na przykładzie inwazji obcych gatunków roślin na siedliskach ruderalnych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 10 godz., konwersatoria - 20 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

-nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.

-udział w wykładach: 10 godz.

-udział w zajęciach pozawykładowych: 20 godz.

-udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 20 (zaliczenia, egzaminy:

6 godz.; konsultacje: 14 godz.)

-praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 50 godz.

Literatura:

1. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167. https://www.wigry.org.pl/inwazyjne_mokradlowea.pdf

2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

3. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

4. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)