Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru 10 - Obszary Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2PDW10B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 10 - Obszary Natura 2000
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
II rok Ekobiznesu Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy z zakresu potrzeby i metod ochrony środowiska naturalnego. Obszary Natura 2000 są stosunkowo nowym narzędziem ochrony środowiska w Polsce. W trakcie realizacji zajęć przedstawiona zostanie potrzeba ich powołania oraz ich funkcjonowanie w Polsce i w Europie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Natura 2000 to sieć obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979, a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992. Tematyka zajęć dotyczy różnych aspektów funkcjonowania obszarów Natura 2000:

- kryteria i zasady wyznaczania obszarów Natura 2000

- przedmiot ochrony na obszarach Natura 2000( ochrona gatunkowa, ochrona siedlisk)

- gospodarka na obszarach Natura 2000 (obszary Natura 2000, a planowanie przestrzenne, obszary Natura, a inwestycje, obszary Natura 2000 w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce wodnej)

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości dotyczące podstawowych form ochrony środowiska w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, obserwacja, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18 godz.

Literatura:

1. DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 206/7, 22.7.1992, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl

2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/7L, 26.1.2010,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE

3. Engel J., 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa, 78 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

4. Kaługa I., 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Warszawa, 62 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_korzysci_dla_rolnictwa.pdf

5. Kistowski M., Pchałek M., 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Warszawa, 117 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Podrecznik_5.pdf

6. Kowalczyk P., Nieznański P., Stańko R., Mas F. M., Sanz M. B., 2009. Natura 2000 a gospodarka wodna. Warszawa, 118 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_a_gospodarka_wodna.pdf

7. Mróz W. (red.), 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. cz. I, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 321 ss.

8. Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska Warszawa, 78 ss.

9. Rutkowski P., 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Warszawa, 71 ss, https://www.kp.org.pl/pdf/natura_2000_narzedzie.pdf

10. Zawadzka D., Ciach M., Figarski T.,, Kajtoch Ł., Rejt Ł., 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Warszawa, 260 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Publikacja.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Absolwent zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody - KA6_WG2.

2. Absolwent zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej - KA6_WK3.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - KA6_UW5.

2. Absolwent potrafi stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny - KA6_UK2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów - KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje, metoda projektów, pogadanka, dyskusja, praca z literaturą.

Formy zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

Zaliczenie testu jako zaliczenia końcowego.

Przygotowanie wystąpienia w formie prezentacji multimedialnej i omówienie danego zagadnienia.

Pozytywna ocena z kolokwiów (1 zaliczenie w formie testowej).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Natura 2000 to sieć obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979, a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992. Tematyka zajęć dotyczy różnych aspektów funkcjonowania obszarów Natura 2000:

- kryteria i zasady wyznaczania obszarów Natura 2000

- przedmiot ochrony na obszarach Natura 2000( ochrona gatunkowa, ochrona siedlisk)

- gospodarka na obszarach Natura 2000 (obszary Natura 2000, a planowanie przestrzenne, obszary Natura, a inwestycje, obszary Natura 2000 w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce wodnej)

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości dotyczące podstawowych form ochrony środowiska w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, obserwacja, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18 godz.

Literatura:

1. DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 206/7, 22.7.1992, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl

2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/7L, 26.1.2010,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE

3. Engel J., 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa, 78 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

4. Kaługa I., 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Warszawa, 62 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_korzysci_dla_rolnictwa.pdf

5. Kistowski M., Pchałek M., 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Warszawa, 117 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Podrecznik_5.pdf

6. Kowalczyk P., Nieznański P., Stańko R., Mas F. M., Sanz M. B., 2009. Natura 2000 a gospodarka wodna. Warszawa, 118 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_a_gospodarka_wodna.pdf

7. Mróz W. (red.), 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. cz. I, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 321 ss.

8. Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska Warszawa, 78 ss.

9. Rutkowski P., 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Warszawa, 71 ss, https://www.kp.org.pl/pdf/natura_2000_narzedzie.pdf

10. Zawadzka D., Ciach M., Figarski T.,, Kajtoch Ł., Rejt Ł., 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Warszawa, 260 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Publikacja.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Natura 2000 to sieć obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979, a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992. Tematyka zajęć dotyczy różnych aspektów funkcjonowania obszarów Natura 2000:

- kryteria i zasady wyznaczania obszarów Natura 2000

- przedmiot ochrony na obszarach Natura 2000( ochrona gatunkowa, ochrona siedlisk)

- gospodarka na obszarach Natura 2000 (obszary Natura 2000, a planowanie przestrzenne, obszary Natura, a inwestycje, obszary Natura 2000 w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce wodnej)

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości dotyczące podstawowych form ochrony środowiska w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, obserwacja, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18 godz.

Literatura:

1. DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 206/7, 22.7.1992, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl

2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/7L, 26.1.2010,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE

3. Engel J., 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa, 78 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_w_ocenach_oddzia.pdf

4. Kaługa I., 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Warszawa, 62 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_korzysci_dla_rolnictwa.pdf

5. Kistowski M., Pchałek M., 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Warszawa, 117 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Podrecznik_5.pdf

6. Kowalczyk P., Nieznański P., Stańko R., Mas F. M., Sanz M. B., 2009. Natura 2000 a gospodarka wodna. Warszawa, 118 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Natura_2000_a_gospodarka_wodna.pdf

7. Mróz W. (red.), 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. cz. I, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 321 ss.

8. Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska Warszawa, 78 ss.

9. Rutkowski P., 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Warszawa, 71 ss, https://www.kp.org.pl/pdf/natura_2000_narzedzie.pdf

10. Zawadzka D., Ciach M., Figarski T.,, Kajtoch Ł., Rejt Ł., 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Warszawa, 260 ss, https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/42676/Publikacja.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.