Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru 6 - Ekonomia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2PDW6B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru 6 - Ekonomia behawioralna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:


Celem kształcenia w ramach przedmiotu Ekonomia behawioralna jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy dotyczącej badająca wpływu czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych przez jednostki i instytucje oraz konsekwencje tych decyzji.

Studenci nabędą umiejętność diagnozowania zachowań podmiotów gospodarczych w zakresie motywacji psychologicznych oraz psychologicznego podłoża podejmowania decyzji w odniesieniu do nowych informacji uzyskanych przez uczestników rynku.

Pełny opis:


<strong>Kierunek studiów: ekobiznes
<strong>Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
<strong>Profil studiów: ogólnoakademicki
<strong>Forma studiów: stacjonarne
<strong>Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru
<strong>Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse
<strong>Rok studiów/semestr: II rok /III semestr (zimowy)
<strong>Wymagania wstępne: brak
<strong>Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., ćwiczenia 15 godz.
<strong>Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, konsultacje
<strong>Punkty ECTS: 2

<strong>Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

 • Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz.
 • Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz., w tym:
  • udział w wykładach: 15 godz.
  • udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.
  • udział w konsultacjach/zaliczniach/egzaminie: 2 godz. (zaliczenie 1 godz., konsultacje 1 godz.)
 • Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 18 godz.

Literatura:


 1. R.H.Richard C.R. Sunstein, Impuls. Jak pogodzić wolność wyboru z przymusem do racjonalnej decyzji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2017
 2. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wyd. Media Rodzina, Warszawa 2012
 3. A.V. Banerjee, E. Duflo, Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems. PublicAffairs, 2019
 4. R.H. Thaler, S. Mullainathan, Ekonomia behawioralna, . [w:] Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa [https://mises.pl/blog/2018/08/06/thaler-mullainathan-ekonomia-behawioralna/]. 2018-08-06.
 5. M. Czerwonka, B. Gorlewski, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2008.
 6. A. Samson, An Introduction to Behavioral Economics. W: The Behavioral Economics Guide 2014. Alain Samson (red.). Behavioraleconomics.com, 2014. [https://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/]

Efekty uczenia się:


 1. Student zna i rozumie:
  • narzędzia matematycznego i informatycznego opisu oraz statystycznej interpretacji zjawisk przyrodniczych a także zjawisk społeczno-gospodarczych (<strong>KA6_WG3
)
 • podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (<strong>KA6_WK3)
 • Student potrafi:
  • analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi (<strong>KA6_UW1
  )
 • wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (<strong>KA6_UW4)
 • Student jest gotów do:
  • ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (<strong>KA6_KK3
  )

 • Metody i kryteria oceniania:


  <strong>Zaliczenie wykładu:
  Odpowiedź ustna - student odpowiada na jedno problemowe pytanie wylosowane z puli pytań. Pytania będą dostarczone studentom nie później niż na dwa tygodnie przed końcem semestru.
  Sposób oceniania odpowiedzi ustnej:

  • ocena dostateczna - student zna ogólne podłoże psychologiczne pojmowania decyzji gospodarczych. Potrafi w sposób ogólny wskazać przydatność metodologiczną modelu homo economicus oraz przykłady weryfikacji założeń tego modelu przez ekonomię behawioralną.
  • ocena dobra - student zna podłoże psychologiczne pojmowania decyzji gospodarczych i potrafi wskazać różne modele psychologiczne takich decyzji. Potrafi w sposób zadowalający wskazać przydatność metodologiczną modelu homo oeconomicus oraz teorii racjonalnego wyboru, a także przykłady weryfikacji założeń modeli i teorii ekonomii neoklasycznej przez ekonomię behawioralną
  • ocena bardzo dobra - student zna i rozumie podłoże psychologiczne pojmowania decyzji gospodarczych i potrafi wskazać różne modele psychologiczne takich decyzji. Potrafi wskazać przydatność metodologiczną modelu homo economicus oraz teorii racjonalnego wybory, a także przykłady weryfikacji założeń modeli i teorii ekonomii neoklasycznej przez ekonomię behawioralną, popierając to przykładami kluczowych prac badawczych (eksperymentów).

  <strong>Zaliczenie ćwiczeń:
  Ocena z projektu - 50% oceny końcowej
  Ocena z kolokwium- 50% oceny końcowej
  Skala ocen z kolokwium (% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania):

  • 55-64% dst
  • 65-73% dst+
  • 74-82% db
  • 83-91% db+
  • 92-100% bdb

  Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.


  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

  Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
  Wykład, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
  Prowadzący grup: Dariusz Andrejuk, Tomasz Poskrobko
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
  Wykład, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
  Prowadzący grup: Dariusz Andrejuk, Tomasz Poskrobko
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.