Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartografia i GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3GIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kartografia i GIS
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WYKŁAD:

KA6_WG1 zna i rozumie kartograficzne podstawy reprezentacji świata rzeczywistego na płaszczyźnie i metodologie wybranych analiz przestrzennych

KA6_WG2 zna i rozumie relacje Systemów Informacji Przestrzennej z innymi naukami, w tym możliwości ich praktycznego wykorzystania

KA6_WG4 zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod GIS do rozwiązania potencjalnych problemów ekobiznesu

KA6_UW1 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej

KA6_KK1 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, w tym samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności wykorzystując dostępne internetowe źródła wiedzy

LABORATORIUM

KA6_UW1, KA6_UW2 potrafi analizować problemy i zjawiska z wykorzystaniem metod GIS

KA6_UO7 potrafi planować i organizować pracę indywidualną w środowisku komputerowym

KA6_UU8 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KA6_KK1 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu ekobiznesu

KA6_KO2 jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując oprogramowanie wolnego dostępu i ogólnodostępne źródła danych

KA6_KO3 wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

KA6_KR4 jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych przestrzegając zasad etyki zawodowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)