Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1BKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiedzy ogólnobiologicznej odpowiadającej podstawie programowej biologii dla szkół ponadpodstawowych. Mile widziany jest egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami szerokiej i multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu biologii komórki budowanej wspólnie przez biochemików, cytologów, fizjologów, histologów i biologów molekularnych. Zadaniem przedmiotu jest ukazanie komórki jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej wszystkich organizmów żywych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

100 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 50 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

Wykład:

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą powstania życia na Ziemi, metod badania komórek, budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej (roślinnej, zwierzęcej i grzybowej).

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się różnymi typami mikroskopów, przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych, obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2012.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student zna aktualne teorie na temat powstania życia na ziemi, zarys ewolucji komórek i metody ich badania (WG1, WG6, ).

2. Student wskazuje podstawowe cechy struktury i fizjologii komórek pro- i eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych i grzybowych, posługując się terminologią fachową, w celu rozróżnienia podstawowych typów komórek (WG2, WG3) .

3. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją (WG2, WG3).

4. Student poznaje podstawowe techniki laboratoryjne i nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i

barwień, jak też analizy uzyskanych wyników (UW1).

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość zagrożeń jak też poszanowania pracy własnej i innych (UO1).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (sprawdzian pisemny, sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem), egzamin pisemny (pytania testowe zamknięte i pytania otwarte)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.