Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1PGE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami dziedziczenia cech i wyjaśnienie złożonego wpływu genów na fenotyp osobnika. Przedmiot ten ma pomóc studentom zrozumieć jaka jest zależność pomiędzy procesami zachodzącymi na poziomie komórkowym a dostosowaniem osobnika. Studenci dowiadują się także, w jaki sposób procesy zachodzące w populacjach kształtują ich strukturę genetyczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami dziedziczenia cech i wyjaśnienie złożonego wpływu genów na fenotyp osobnika. Przedmiot ten ma pomóc studentom zrozumieć jaka jest zależność pomiędzy procesami zachodzącymi na poziomie komórkowym a dostosowaniem osobnika. Studenci dowiadują się także, w jaki sposób procesy zachodzące w populacjach kształtują ich strukturę genetyczną.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Ogólny bilans pracy studenta: 125 godz., w tym: udział w wykładach: 30 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 40,6 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9,4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84,4 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 95,0 godz., 3,8 pkt. ECTS.

Zajęcia mają za zadanie pokazać zasady determinacji genetycznej cech, procesy prowadzące do wykształcenia cech odziedziczalnych i mechanizmy kształtujące frekwencje alleli w populacjach z pokolenia na pokolenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sadakierska–Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,

Charon K.M., Świtoński M. (2012). Genetyka i genomika zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. (2006). Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bal J. (red.) 2017. Genetyka medyczna i molekularna, PWN

Tobias E., Connor M., Ferguson-Smith M. 2013. Genetyka medyczna. Wyd. 3, PZWL,

Lorkiewicz M., Tarkowski J. 1981. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt. PWN.

Literatura uzupełniająca:

artykuły z: American Biology Teacher, Genes, Genomes and Genetics, Science and Education

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie z czego wynika jedność i różnorodność organizmów - KP6_WG1, KP6_UW2.

2. Student opisuje zasady dziedziczenia informacji genetycznej u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych - KP6_WG5.

3. Student stosuje podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne do opisu zjawisk i procesów przyrodniczych - KP6_WG7.

4. Student potrafi współdziałać w zespołach badawczych w celu rozwiązywania różnorodnych problemów o charakterze interdyscyplinarnym oraz związanych ze środowiskiem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mikrobiologicznej - KP6_UO2, KP6_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia nastąpiła w czasie kolokwiów i końcowego egzaminu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (na

podst. § 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.