Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wirusologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1PWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wirusologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową oraz znaczeniem ekologicznym i zdrowotnym wirusów. Podczas realizacji zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą budowy, replikacji, rodzajów wirusów a także chorób wirusowych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Poznaje także teoretyczne podstawy najważniejszych technik badawczych wykorzystywanych w wirusologii. Przedmiot umożliwia studentom zrozumienie mechanizmu infekcji wirusowej, przebiegu chorób wirusowych i sposobów im zapobiegania. Dzięki temu student będzie przygotowany do zdobywania wiedzy z bardziej specjalistycznych przedmiotów mikrobiologicznych (w tym mikrobiologii klinicznej).

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów mikrobiologia

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 320-MS1-1PWI

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok / II semestr

Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę z mikrobiologii w zakresie realizowanym w ramach zajęć w module kierunkowym z przedmiotu Wstęp do mikrobiologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 godz.

konwersatoria – 15 godz.

laboratoria - 15 godz.

Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową oraz znaczeniem ekologicznym i zdrowotnym wirusów. Podczas realizacji zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą budowy, replikacji, rodzajów wirusów a także chorób wirusowych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Poznaje także teoretyczne podstawy najważniejszych technik badawczych wykorzystywanych w wirusologii. Przedmiot umożliwia studentom zrozumienie mechanizmu infekcji wirusowej, przebiegu chorób wirusowych i sposobów im zapobiegania.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium w oparciu o cząstkowe oceny uzyskane za prezentacje i testu końcowego; zaliczenie na ocenę wykładu na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Collier, J. Oxford. Wirusologia. PZWL, 1991

2. Z. Krzemiński. Zarys wirusologii lekarskiej. AMwŁ, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. A.J. Cann. Molecular virology. Fourth edition. Elsevier, 2005

2. M. Kańtoch. Wirusologia lekarska. PZWL, 1998

3. A. Goździcka-Józefiak. Wirusologia molekularna. Wyd. Nauk UAM, 2004

4. S. Kryczyński. Wirusologia roślinna. PWN, 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student objaśnia sposób dziedziczenia informacji genetycznej wirusów

2. Student charakteryzuje wirusy jako organizmy z pogranicza świata ożywionego i nieożywionego zgodnie z przyjętym podziałem systematycznym

3. Student charakteryzuje podstawowe metody badawcze stosowane w wykrywaniu i analizie wirusów

4. Student objaśnia techniki inżynierii genetycznej, do których niezbędne jest zastosowanie wirusowych wektorów przedstawiając ich znaczenie praktyczne

5. Wykorzystując podstawowe techniki multimedialne i polsko- oraz obcojęzyczne pozycje literaturowe student przygotowuje prezentacje multimedialne dotyczące najważniejszych i bieżących zagadnień wirusologicznych

6. Student zna i rozumie mechanizm chorób wirusowych roślin i zwierząt oraz zasady profilaktyki

Efekty uczenia się: KP6_WG1, KP6_UK1, KP6_UO1, KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium w oparciu o cząstkowe oceny uzyskane za prezentacje i testu końcowego; zaliczenie na ocenę wykładu na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)