Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do mikrobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-1WMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do mikrobiologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii. Realizacja przedmiotu "Wstęp do mikrobiologii" umożliwi studentowi zrozumienie podstaw funkcjonowania mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, zmienności i ewolucji mikroorganizmów, a także skutków gospodarczych i epidemiologicznych ich obecności. Da też podstawy do zrozumienia możliwości wykorzystania drobnoustrojów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi (z zakresu mikrobiologii klasycznej i molekularnej) znajdującymi zastosowanie w badaniach drobnoustrojów i epidemiologii. Ponadto uzyskuje niezbędne podstawy o dalszego poszerzania wiedzy z zakresu klasycznej mikrobiologii, genetyki mikroorganizmów, biochemii mikroorganizmów oraz wirusologii na przedmiotach specjalistycznych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: pierwszy rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; laboratorium - 60 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

120 godz., w tym:

udział w wykładach - 30 godz.

zajęcia laboratoryjne - 60 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 32.5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 7.5 godz.

W ramach przedmiotu "Wstęp do mikrobiologii" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody prowadzenia kultur bakteryjnych i przygotowywania podłóż bakteryjnych. Zapozna się też z najczęściej stosowanymi metodami wyjaławiania oraz działaniem czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. W t rakcie zajęć student pozna też podstawowe metody biochemiczne służące identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe.

Literatura:

1. Baj J. (red.), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe kształty komórek bakteryjnych (KP6_WG1)

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz procesów zachodzących w komórkach tych mikroorganizmów (KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3)

3. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium, środowisku oraz żywności (KP6_WG3, KP6_UW2, KP6_UO1)

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych wyników (KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UO1)

5. Student dobiera metody badawcze, planuje i przeprowadza badania z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej (KP6_UW1)

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (KP6_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wykładów:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.

W zakresie zajęć laboratoryjnych:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena dwóch sprawdzianów testowych i sprawdzianu praktycznego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: pierwszy rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; laboratorium - 60 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

120 godz., w tym:

udział w wykładach - 30 godz.

zajęcia laboratoryjne - 60 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 32.5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 7.5 godz.

W ramach przedmiotu "Wstęp do mikrobiologii" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody prowadzenia kultur bakteryjnych i przygotowywania podłóż bakteryjnych. Zapozna się też z najczęściej stosowanymi metodami wyjaławiania oraz działaniem czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. W t rakcie zajęć student pozna też podstawowe metody biochemiczne służące identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe.

Literatura:

1. Baj J. (red.), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Urszula Czyżewska, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: pierwszy rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; laboratorium - 60 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

120 godz., w tym:

udział w wykładach - 30 godz.

zajęcia laboratoryjne - 60 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 32.5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 7.5 godz.

W ramach przedmiotu "Wstęp do mikrobiologii" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody prowadzenia kultur bakteryjnych i przygotowywania podłóż bakteryjnych. Zapozna się też z najczęściej stosowanymi metodami wyjaławiania oraz działaniem czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. W t rakcie zajęć student pozna też podstawowe metody biochemiczne służące identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe.

Literatura:

1. Baj J. (red.), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)