Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność świata zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-MS1-2RSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia mikrobiologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok - Mikrobiologia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie różnorodności gatunkowej fauny bezkręgowej i kręgowej świata, ze szczególnym uwzględnieniem fauny Polski. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje cechy budowy najliczniejszych grup bezkręgowców oraz głównych gromad kręgowców, ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje także stan fauny Polski. Student poznaje gatunki fauny Polski porządkując je pod względem systematyki, liczebności ich populacji, wielkości zasięgu, pochodzenia geograficznego.Omawiane są

zagadnienia ochrony bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej w skali kraju i Polski płn.-wsch.

Pełny opis:

Kierunek studiów: mikrobiologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratorium: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 32,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz. (2,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 85 godz. (3,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak Cz. (red.) 2009. Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1. PWN

2. Błaszak Cz. (red.) 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2. PWN

3. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

4. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

5. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia Strunowce i przedstrunowce. PWN. Warszawa.

6. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa.

7. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

8. Zamachowski W., Zyśk A. 1997. Strunowce – Chordata: podręcznik zoologii dla studentów. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. Clack J.A. 2006. Z wody na ląd. Świat Nauki 01/2006.

2. Martini F.H. 1998. Tajemnice śluzowatych stworów. Świat Nauki 12/1998.

3. Moraczewski J. (red.). 1984. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN. Warszawa.

4. Padian K, Chiappe L.M. 1998. Skąd się wzięły ptaki. Świat Nauki 04/1998.

5. Prum R.O., Brush A.H. 2003. Co było pierwsze: pióro czy ptak? Świat Nauki. 05/2003.

6. Simmons N. 2009. Jak uskrzydlały się ssaki. Świat Nauki 01/2009.

7. Szarski H. (red.) 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

8. Wong K. Ssaki – zdobywcy oceanów. 2002. Świat Nauki 07/2002.

9. Bis A., Mikulec R. (red.). Przewodnik do oznaczania stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa 2013.

10. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

11. Tończyk G. ,Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych ich grup uwzględniając aktualny podział systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów (KP6_WG1)

2. Student zna i rozumie rolę i budowę komórek prokariotycznych i eukariotycznych, pseudotkanek oraz tkanek, narządów i organów (KP6_WG2)

3. Student zna i rozumie podstawowe dylematy związane z ochroną środowiska przyrodniczego, zachowaniem bioróżnorodności i ideą zrównoważonego rozwoju (KP6_WK2)

4. Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu biochemii, genetyki, anatomii i fizjologii w celu wykazania jedności i różnorodności świata organizmów żywych (KP6_UW2)

5. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki mikroorganizmów, roślin, zwierząt i grzybów ze wskazaniem ich roli w środowisku i gospodarce człowieka (KP6_UW3)

6. Student potrafi samodzielnie odnajdywać i weryfikować informacje i dane przyrodnicze pochodzące z różnych źródeł w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KP6_UK1)

7. Student jest gotów do poszanowania efektów pracy własnej oraz innych członków zespołu, a także wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładów (test)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Agata Kostro-Ambroziak, Łukasz Ołdakowski, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Agata Kostro-Ambroziak, Łukasz Ołdakowski, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.