Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-1GEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia z PP - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnym podłożem dziedziczenia informacji genetycznej, strukturą i funkcjonowaniem genów. Student poznaje rolę genów w procesie nowotworzenia i dziedziczenia koloru skóry u człowieka. Omawiana jest rola wpływu czynników środowiskowych na zmiany materiału genetycznego.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia molekularna i biologia sądowa)

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, semestr II (letni)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 28 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Węgleński P. (red.). 2018. Genetyka molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Brown TA. 2019. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Charon KM, Świtoński M. 2012. Genetyka i genomika zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. 2021. Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

5. Artykuły naukowe wskazane przez prowadzącego:

- Mele i in. (2015). The human transcriptome across tissues and individuals Science 348(6235): 660–665. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547472/),

- Uhlen i in. (2015). Proteomics. Tissue-based map of the human proteome. Science 347(6220):1260419 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25613900/)

- Oakley i in. (2006). Intraneuronal β-Amyloid Aggregates, Neurodegeneration, and Neuron Loss in Transgenic Mice with Five Familial Alzheimer's Disease Mutations: Potential Factors in Amyloid Plaque Formation. Journal of Neuroscience 26 (40): 10129-10140 (https://www.jneurosci.org/content/26/40/10129)

- Mitra i in. (2012). An ultraviolet-radiation-independent pathway to melanoma carcinogenesis in the red hair/fair skin background. Nature 491: 449-454 (https://www.nature.com/articles/nature11624)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student opisuje złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2).

2. Student zna nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6).

3. Student przedstawia główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_WG7).

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych

(KA7_UW2).

Kompetencje społeczne:

5. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (pytania otwarte i z odpowiedziami do wyboru). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

Laboratoria - pozytywna ocena z zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jadwiszczak, Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.