Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2MOP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia: dyskusja na tematy podejmowane w ramach poszczególnych zajęć jako wstęp do zajęć praktycznych (na podstawie literatury i materiałów dydaktycznych przekazanych przez prowadzącego) oraz zajęcia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w ćwiczeniach w formie stacjonarnej i zdalnej (18 godz.)

• udział w wykładach w formie stacjonarnej i zdalnej (9 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (15 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (15 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (18 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (3 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

25 godz. / 1 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

60 godz. / 2,4 ECTS

W cyklu 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

2MOP_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu metod oceny efektywności inwestycji, zna podstawowe kategorie w tym zakresie E1_W01

2MOP_W02 zna standardowe metody matematyki finansowej i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji E1_W06

2MOP_U01 potrafi prawidłowo analizować przebieg procesu oceny efektywności inwestycji i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk zachodzących w jego ramach E1_U01

2MOP_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie oceny efektywności inwestycji E1_U02

2MOP_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej E1_U06

2MOP_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K01

2MOP_K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu E1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (80% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok.20% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Maksymilian Fiedoruk, Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Maksymilian Fiedoruk, Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.