Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3FIP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Finanse publiczne jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych, jak i budżetu państwa oraz deficytu i długu publicznego. Zostanie przedstawiony również system podatkowy, zasady jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (Moduł 3 Przedmioty kierunkowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Warunkiem zrozumienia treści przedmiotu „Finanse

publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 h (9 h wykład; 9 h ćwiczenia); zajęcia odbywają się w formie mieszanej (w sali oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne:

- prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach i ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 60 h

- przygotowanie do kolokwium 20 h

- przygotowanie do egzaminu 25 h

- udział w konsultacjach 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h, 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym: 80 h, 3,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

2. Gaudemet P., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

3. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

4. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

6. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

4. Dylewski M., Filipiak B., Zioło M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, C.H. Beck,

Warszawa 2014.

5. Dzwonkowski H., Gołębiowski G., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

2014.

6. Grześkiwicz W., Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

7. Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.

8. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

9. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

10. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer,

Warszawa 2010.

11. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

12. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

13. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FIP_W01 ma wiedzę o instytucjach gospodarki publicznej (E1_W02)

FIP_W02 ma wiedzę o normach i regułach rządzących sektorem finansów publicznych (E1_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

FIP_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych

procesów i zjawisk w sektorze publicznym (E1_U01)

FIP_U02 potrafi właściwie analizować i interpretować procesy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych (E1_U03)

FIP_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu finansów publicznych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w

pracy zawodowej (E1_U06)

FIP_U04 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu finansów

publicznych (E1_U09)

FIP_U05 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych właściwie

dobierając i weryfikując materiały źródłowe (E1_U10)

KOMPETENCJE

FIP_K01 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów polityk publicznych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne

(E1_K05)

FIP_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie finansów publicznych (E1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin pisemny w formie testu - test jednokrotnego wyboru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Dopuszcza się ustną formę egzaminu.

Skala ocen w ramach wykładu:

19-20 pkt - bdb

18-17 pkt - db plus

16-15 pkt - db

14-13 pkt - dst plus

12-11 pkt - dst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk, Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk, Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.