Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3XSED1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. Zrozumienie przez studenta pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania pracy dyplomowej. Ponadto nabycie umiejętności przez studenta w obszarze prowadzenia badań.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć 5: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: rok III / semestr V.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczone proseminarium

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 18 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacja przygotowywanych rozdziałów, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

seminarium: 18h

przygotowanie do zajęć: 20h

studiowanie literatury: 10h

udział w konsultacjach: 2h

przygotowanie tekstu naukowego: 25h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.: 75h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20h, 0,8 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 25h, 1 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

3XSED1_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia i teorie z zakresu ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG1

3XSED1_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracy dyplomowej, KP6_WG5

3XSED1_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł organizujących struktury i instytucje gospodarcze będące obszarem badań pracy dyplomowej oraz rządzące nimi prawidłowości, KP6_WG6

3XSED1_W04 Zna i rozumie pojęcia i zasady dotyczące praw autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, KP6_WK2

Umiejętności:

3XSED1_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z dyscypliny ekonomia i finanse w analizowaniu przyczyn procesów i zjawisk ekonomicznych w obszarze problematyki pracy dyplomowej, KP6_UW1

3XSED1_U02 Potrafi właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych odnoszących się do problematyki pracy dyplomowej oraz potrafi zastosować w tym obszarze właściwe metody i narzędzia, KP6_UW2

3XSED1_U03 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów oraz krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych zjawisk będących przedmiotem badań pracy dyplomowej, KP6_UW3

3XSED1_U04 Potrafi organizować swoją pracę związaną z przygotowaniem pracy dyplomowej oraz prezentacji jej w formie multimedialnej, KP6_U01

Kompetencje społeczne:

3XSED1_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w obszarze tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej, KP6_KK1

3XSED1_K02 Jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu dyscypliny ekonomia i finansów w rozwiązywaniu problemów poznawczych wchodzących w zakres przygotowywanej pracy dyplomowej oraz korzystania ze specjalistycznych ekspertyz i raportów, KP6_KK2

3XSED1_K03 Jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy oraz zgromadzonych informacji dotyczących problematyki pracy dyplomowej, KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy dyplomowej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalne dwie nieobecności na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman, Dorota Roszkowska, Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman, Dorota Roszkowska, Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski, Anna Gardocka-Jałowiec, Paweł Jamróz, Aneta Kargol-Wasiluk, Ewa Magrel, Anna Matel, Grażyna Michalczuk, Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski, Paweł Jamróz, Aneta Kargol-Wasiluk, Ewa Magrel, Anna Matel, Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski, Anna Gardocka-Jałowiec, Emilia Jankowska-Ambroziak, Anna Jurczuk, Grażyna Michalczuk, Magdalena Owczarczuk, Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski, Emilia Jankowska-Ambroziak, Anna Jurczuk, Magdalena Owczarczuk, Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka, Julita Paszko, Tomasz Poskrobko, Łukasz Siemieniuk, Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Paweł Konopka, Julita Paszko, Tomasz Poskrobko, Łukasz Siemieniuk, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)