Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1MPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych. Ponadto studenci uzyskają podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Studenci w formie konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zapoznają się z metodologią nauk społecznych oraz w formie opracowania planów badawczych nabywają umiejętność przygotowywania własnych badań (formułowanie problemu badawczego, celu i hipotezy, przegląd literatury)

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, I rok, I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia 9 h

Metody dydaktyczne: konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, projekty w formie opracowania planów badawczych przez studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 9 godz.

- udział w konsultacjach 4 godz.

- opracowanie planu badawczego 40 godz.

skaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 13, punkty ECTS 1

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 40, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

M. Blaug, The Methodology of Economics or How Economists Explain, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

MPN_W01 Student posiada wiedzę o metodologii badań społecznych.

MPN_U01 Student umie opracować plan badawczy dla wybranego problemu badawczego z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk ekonomicznych.

MPN_U02 Student umie zaprojektować narzędzia badawcze do badań ilościowych i jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza - weryfikacja w formie kolokwium końcowego, ocena w skali 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Umiejętności - weryfikacja poprzez ocenę pisemnych prac końcowych w postaci planów badawczych w ramach ćwiczeń kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych.

Kompetencje - ocena pracy w grupie

Prace oceniane są w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z kolokwium oraz pracy końcowej (wagi po 50%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.