Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój lokalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2ZROL
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój lokalny
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z szerokimi uwarunkowaniami, instrumentami rozwoju lokalnego oraz możliwościami sterowania procesami rozwojowymi w skali lokalnej.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok 2, semestr 4

Liczba godzin: 18 (w)

Metody dydaktyczne: wykład: prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, mającą doprowadzić do konkretnych wniosków.

W zależności od cyklu możliwość realizacji części zajęć w formie e-learningu i / bądź zdalnie.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 h

- przygotowanie do zaliczeń zajęć: 25 h

- udział w zaliczeniach zajęć: 1 h

- udział w konsultacjach: 6 h.

Łączny nakład pracy studenta 50 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 h, punkty (ECTS 1,0), o charakterze praktycznym: 0 h, (punkty ECTS 0,0).

Literatura:

A. Sekuła, A. Miszczuk, J.Wojciechowska-Solis, J. Nucińska , Zrównoważony rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2022

T. Skica, Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2020

T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, / Warszawa 2018

M. Cisek, A.J. Kozłowski, (red.), Samorząd gminny w Polsce, Difin, Warszawa 2016

A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Beck, 2011

A. Pike, A. Rodriguez-Pose, J. Tomaney, Local and Regional Development, Routledge, 2016

Efekty uczenia się:

ZROL_W1 - Student rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybrane kategorie więzi ekonomicznych i historyczną ich ewolucję (KP7_WG8)

ZROL_U1 - Student umie wykorzystywać posiadaną wiedzę z określonego obszaru do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów z uwzględnieniem kontekstu historycznego (KP7_UW5)

ZROL_U2 - Student umie interpretować zjawiska gospodarcze przy wykorzystaniu właściwych metod badawczych w szczególności z zakresu metodyki pracy naukowej (KP7_UW6)

ZROL_K1 - Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce, wykorzystując w tym celu metody statystyczne, ekonometryczne i prognostyczne, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, w tym ekspertyz i raportów (KP7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Metody umożliwiające zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i motywowania studentów do pracy, w tym: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiający zadawania pytań i dyskusji

Zaliczenie w formie testu. Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej..

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)