Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1DEM Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 30 h

- egzamin: 2h

- konsultacje: 5,5 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 60 h

- przygotowanie do egzaminu: 12,5 h

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 2,0 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

wykład :

E1_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne S1A_W01

E1_W04 ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz

rządzących nimi prawidłowości S1A_W04

E1_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur

gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w

tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach

funkcjonowania tych struktur S1A_W05

E1_W07 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych,

etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze i

rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze,

zmianach i sposobach działania S1A_W07

Ćwiczenia:

E1_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo

analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk ekonomicznych S1A_U01

E1_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie nauk

ekonomicznych S1A_U03

E1_U06 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk

ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu

decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej S1A_U06

E1_U07 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i

dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania

konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich

rozwiązania S1A_U07

E1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz

rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

E1_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i

wykonywaniem zawodu S1A_K04

E1_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium, aktywność na zajęciach (dyskusje, studia przypadku), prezentacje, testy i zadania e-learningowe

Wykłady: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej stacjonarnie lub zdalnie.

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski, Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski, Anna Busłowska, Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.