Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1MIK2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy M2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 50

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 20

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 32

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6

Przygotowanie do egzaminu 30

Egzamin 2

Razem: 200 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz. (2,8 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 12 godz. (0,5 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO1_W01 Student posiada wiedzę o strukturach gospodarczych, w tym szczególnie rynku oraz o instytucjach kształtujących zachowanie podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwa i konsumenta) KP6_WG1

1EKO1_W02 Student zna kategorie ekonomiczne składające się na mechanizm działania konsumenta i producenta oraz rynku, ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów gospodarczych, w tym szczególnie optymalizacji funkcji celu podmiotów gospodarczych, optimum ekonomicznego i technicznego oraz roli pieniądza w gospodarce KP6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01 Student potrafi opisać podstawowe zależności między podstawowymi kategoriami mikroekonomicznym i podmiotami gospodarczymi; potrafi wskazać przyczyny i skutki procesów/zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej; dostrzega złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych; umie analizować przebieg procesów gospodarczych w obrębie konsumenta, producenta oraz na rynku, używa przy tym właściwej terminologii ekonomicznej, KP6_UW1, KP6_UW3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się, umie wyrażać swoje sądy, rozumie potrzebę stałego uczenia się w obliczu dynamiki i zmienności procesów gospodarczych, KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte (warunkiem podejścia – zaliczone ćwiczenia)

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, platformie e-learningowej, prac grupowych i wyników kolokwiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.