Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza działań logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LADL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza działań logistycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Program obejmuje zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące analizy ekonomicznej i logistyki, metod i technik stosowanych w analizie ekonomicznej, kosztów w logistyce i ich relacji oraz roli w kontekście wyniku finansowego,rentowności i wartości przedsiębiorstwa, ekonomicznej efektywności procesów logistycznych, audytu logistycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy.

Stopień / Rok studiów/ semestr: I stopień, 2 rok, semestr 3

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 15.

Za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje 2 punkty ECTS.

Literatura:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Warszawa, CeDeWu, 2020.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 2, Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, Warszawa, CeDeWu, 2020.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie red. nauk. M. Jerzemowska ; Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2018.

Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, B. Sadowska, Warszawa, CeDeWu, 2017.

Mierniki i wskaźniki logistyczne, Jan Twaróg, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005.

Koszty logistyki przedsiębiorstw, Jan Twaróg, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

WIEDZA

KP6_WG1 w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów

KP6_WG5 ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych lub publicznych oraz ich historycznej ewolucji

KP6_WG8 wybrane zagadnienia z zakresu poglądów na temat struktur i instytucji gospodarczych lub publicznych oraz ich historycznej ewolucji

KP6_WK1 ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur

KP6_WK3 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia

KP6_UW4 potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w naukach ekonomicznych

KP6_UW5 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych

KP6_UU1 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

KP6_UU2 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

KP6_UO2 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

KP6_KK2 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - kolokwium.

Cykl zajęć kończy się zaliczeniem pisemnym, składającym się z pytań otwartych i zamkniętych oraz zadań. Przedmiot uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są również: aktywność na zajęciach, praca w grupach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cudowska-Sojko
Prowadzący grup: Anna Cudowska-Sojko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Program obejmuje zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące analizy ekonomicznej i logistyki, metod i technik stosowanych w analizie ekonomicznej, kosztów w logistyce i ich relacji oraz roli w kontekście wyniku finansowego,rentowności i wartości przedsiębiorstwa, ekonomicznej efektywności procesów logistycznych, audytu logistycznego

Literatura:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, Warszawa, CeDeWu, 2020.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 2, Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, Warszawa, CeDeWu, 2020.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie red. nauk. M. Jerzemowska ; Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2018.

Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, B. Sadowska, Warszawa, CeDeWu, 2017.

Mierniki i wskaźniki logistyczne, Jan Twaróg, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005.

Koszty logistyki przedsiębiorstw, Jan Twaróg, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 6/2022 Dziekana WEiF UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na WEiF UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022r. wykłady są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.