Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2MOP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Grupa zajęć: GRUPA 3 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład: 15 godzin,

Ćwiczenia: 30 godzin.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz metod aktywizujących umożliwiający studentom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji;

• ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu, metody problemowe, dyskusja dydaktyczna;

• metoda pokazu w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

• metody problemowe, dyskusja dydaktyczna oraz rozwiązywanie zadań i testów w ramach konsultacji indywidualnych odbywających się wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach: 15 godz.

• udział w ćwiczeniach: 30 godz.

• studiowanie literatury przedmiotu: 12 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

• przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• udział w egzaminie: 2 godz.

Łączny nakład pracy Studenta: 125 godzin (1 ECTS = 25 godzin).

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

53 godz. / 2,12 ECTS

Literatura:

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Felis P., Kopiec M., Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych, Difin, Warszawa 2023.

4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych, Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa 2017, poz. 216.

5. Redo M., Prewysz-Kwinto P., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

6. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2013.

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

• 2MOP_W01 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu rachunku efektywności inwestycji - KP6_WG1

• 2MOP_W02 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody matematyki finansowej oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych wykorzystywanych w procesie oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych - KP6_WG5

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

• 2MOP_U01 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu rachunku efektywności inwestycji oraz analizować i interpretować przyczyny zmian poziomu ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych - KP6_UW1

• 2MOP_U02 - potrafi właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania zmian poziomu ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych z zastosowaniem właściwych metod oraz narzędzi statystycznych i zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - KP6_UW2

• 2MOP_U03 - potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu rachunku efektywności inwestycji - KP6_UU1

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

• 2MOP_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu rachunku efektywności inwestycji ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie - KP6_KK1

• 2MOP_K02 - jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu matematyki finansowej i rachunku efektywności inwestycji w procesie analizy i oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie z ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym - KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Wykład:

• Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny lub ustny.

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

• Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia:

• Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: kolokwium pisemne oraz aktywność w czasie zajęć.

• Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia kolokwium lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)