Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny projektów inwestycyjnych - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2MOP#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Erasmus semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course "Methods of Evaluation of Investment Projects" aims to equip students with the knowledge required for informed investment decision-making. Students will delve into the intricacies of financial mathematics and develop proficiency in computing essential indicators required for the economic viability assessment of investment projects. Additionally, students will be trained in the interpretation of these metrics, enabling them to make optimal investment decisions.

Pełny opis:

Study Profile: General Academic

Study Mode: Full-time

Course Type: Major subject

Class Group: GROUP 3 Major Subjects

Field: Social Sciences, Discipline: Economics and Finance

Year/Semester: Undergraduate studies, Year II, Semester 4

Prerequisites: None

Number of teaching hours divided by type:

Lecture: 15 hours,

Exercises: 30 hours.

Teaching Methods:

• Informative lecture conducted using multimedia presentations and activating methods, allowing students to ask questions and participate in discussions;

• Exercises conducted using activating methods that engage students in independent and group work, as well as discussions: solving tasks and tests, joint discussion of issues on a given topic, problem-solving methods, didactic discussion;

• Demonstration method during asynchronous remote classes;

• Problem-solving methods, didactic discussion, and solving tasks and tests during individual consultations according to the lecturer's consultation schedule, depending on the student's needs.

ECTS Points: 5 points.

Student's Workload (type of student's activity and number of hours):

• Attendance in lectures: 15 hours.

• Participation in exercises: 30 hours.

• Studying course literature: 10 hours.

• Preparation for exercises: 20 hours.

• Preparation for the test: 15 hours.

• Exam preparation: 20 hours.

• Participation in consultations: 12 hours.

• Taking the exam: 3 hours.

Total Student Workload: 125 hours (1 ECTS = 25 hours).

Quantitative Indicators:

• Student workload associated with classes requiring the direct participation of the teacher (Number of hours/ECTS points):

60 hours / 2.4 ECTS

Literatura:

Basic and supplementary (selected items - details will be provided directly by the lecture and exercise instructors):

Brigham, E., Financial management, Ohio 2008.

Brooks, R.M., Financial management, Boston 2016.

Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, 2016.

Gorlewski, B., Project effectiveness evaluation, Warszawa 2015.

Komorowski, J., Investment projects, Warszawa 2015.

Melicher, R.W., Introduction to finance, 2008.

Efekty uczenia się:

Learning Outcomes in the Area of Knowledge:

• 2MOP_W01 - knows and understands, at an advanced level, the key issues related to the evaluation of investment efficiency - KP6_WG1

• 2MOP_W02 - knows and understands, at an advanced level, the methods of financial mathematics and IT tools for collecting, analyzing, and presenting data used in the process of economic evaluation of the profitability of investment projects - KP6_WG5

Learning Outcomes in the Area of Skills:

• 2MOP_U01 - can use knowledge in the field of the evaluation of investment projects efficiency to analyze and interpret the causes of changes in the level of economic profitability of investment projects - KP6_UW1

• 2MOP_U02 - can properly select data for analyzing and forecasting changes in the level of economic profitability of investment projects using suitable methods, statistical tools, and advanced information and communication techniques - KP6_UW2

• 2MOP_U03 - can independently plan and implement lifelong learning using the acquired knowledge and skills in the field of evaluation of investment efficiency - KP6_UU1

Learning Outcomes in the Area of Social Competences:

• 2MOP_K01 - is prepared for a critical assessment of the knowledge possessed and the content received in the field of evaluation of investment efficiency considering the dynamics of market and social processes occurring globally - KP6_KK1

• 2MOP_K02 - recognizes the significance of knowledge in the field of financial mathematics and evaluation of investment efficiency in the process of analyzing and assessing the economic profitability of investment projects, including seeking expert opinions by using national and international expert reports and studies - KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

General conditions are defined by the Study Regulations of the University of Białystok (Annex to Announcement No. 6/2022 of the Rector of the University of Białystok dated December 7, 2022).

Lecture:

• A condition for passing the lecture is achieving the assumed learning outcomes. The methods designated for their verification include: a written or oral exam (for students who received a grade of 5.0 from exercises).

• A prerequisite for being allowed to take the exam is achieving the learning outcomes set for the exercises.

• To pass the exam, students must obtain at least 51% of the total possible points.

Exercises:

• A condition for passing the exercises is achieving the assumed learning outcomes. The methods designated for their verification include: a written test and active participation during classes.

• To pass the exercises, students must obtain at least 51% of the total possible points.

Depending on the applicable regulations, tests or final exams may be conducted using electronic means of communication.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej i zdalnej (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (10 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie stacjonarenj i zdalnej (30 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (16 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (6 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

42 godz. / 1,68 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

65 godz. / 2,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej i zdalnej (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (10 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie stacjonarenj i zdalnej (30 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (16 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (6 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

42 godz. / 1,68 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

65 godz. / 2,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)