Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XFPR#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
WEiF lato Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa,

- zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa,

- poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki:

- Dziedzina: Nauki ekonomiczne

- Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: - Wykład: 30h

- Ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne:

- Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

- Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study)

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Wykłady: 30h

- Ćwiczenia: 30h

- Przygotowanie się do ćwiczeń: 15h

- Studiowanie literatury: 15h

- Udział w konsultacjach: 2h

- Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 16h

- Egzamin: 2h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 100h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin: 64, Punkty ECTS: 2,56

- O charakterze praktycznym

Liczba godzin: 40, Punkty ECTS: 1,6

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. R. Cornwall, Jeffrey REntrepreneurial Financial Management, Taylor & Francis Group, London New York, 2016.

2. W.T. Harrison [et al.],Financial accounting: international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XFPR_W01 Student ma wiedzę o strukturach finansów w instytucjach gospodarczych KP6_WG1

2XFPR_W02 Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury finansów jednostek gospodarczych KP6_WG3

2XFPR_W03 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne w zakresie finansów przedsiębiorstwa KP6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI

2XFPR_U01 Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa KP6_UW1

2XFPR_U02 Potrafić analizować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych KP6_UW2

2XFPR_U04 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczącą gospodarki finansowej przedsiębiorstwa KP6_UO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XFPR_K01 Ma świadomość zmian zachodzących w przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Test - 30 pkt. (min 18 pkt. na zaliczenie)

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecnosci na zajęciach.

Aktywność na zajęciach 30 pkt.

Prezentacja multimedialna 20 pkt.

Kolokwium lub praca semestralna: 50 pkt.

RAZEM: 100 pkt. (min. 60 pkt. na zaliczenie)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Julita Paszko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Julita Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.