Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologistyka i Opakowalnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LEKO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologistyka i Opakowalnictwo
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z:

1. Zagadnieniami dotyczącymi roli opakowań w obrocie towarowym, w tym najważniejszymi regulacjami, standardami i rozwiązaniami.

2. Problematyką recyrkulacji materiałów w gospodarce i z procesami gospodarowania odpadami.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi stosowania opakowań oraz możliwościami optymalizacji pakowania w kontekście technicznym, organizacyjnym i ekologicznym.

Studenci poznają organizację logistycznie zintegrowanych systemów postępowania z poszczególnymi strumieniami odpadów. Poznają też metody analizy i minimalizacji wpływu przepływów materialnych, w tym opakowań, na środowisko, takich jak ekologiczna analiza cyklu życia, ekobilansowanie i ekoprojektowanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, specjalnościowy

Rok studiów 3, semestr 6

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 2 ECTS:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 45 godzin

- udział w konsultacjach 6 godzin

Pozostałe:

- studiowanie literatury - 14 godzin

- przygotowanie do zajęć - 20 godzin

- przygotowanie do sprawdzianu wiedzy - 15 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Wydanie III, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

2. J. Szołtysek, S.Twaróg Logistyka zwrotna: teoria i praktyka BL, Poznań 2017.

3. M. Hordyńska. Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

4. K. Michniewska, Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

1. Ł. Fukas-Płonka, Zarządzanie gospodarką odpadami, WFOŚiGW, Poznań 2010.

2. W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.

3. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2011.

5. Jakowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

4. S. Nahotko, Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem, OWO-PO, Bydgoszcz 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

LEKO_W01. Rozumie zakres i zadania ekologistyki we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia

LEKO_W02. Ma wiedzę na temat rodzajów opakowań, zastosowań, a także wiedzę dotyczącą ich znakowania

LEKO_W03. Ma wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących opakowań i gospodarki odpadami: rozumie i wykorzystuje adekwatne przepisy

Umiejętności: Student:

LEKO_U01. Pozyskuje i analizuje dane oraz przepisy o gospodarce opakowaniami i odpadami z różnych źródeł polsko- i obcojęzycznych, w celu rozwiązania postawionych problemów

LEKO_U02. Formułuje poprawne wnioski dotyczące zagadnień opakowalnictwa i ekologistyki oraz uczestniczy w dyskusji na tematy z tym związane

LEKO_U03. Potrafi zaproponować rozwiązania standardowych problemów praktycznych z zakresu opakowalnictwa i ekologistyki, w wykorzystaniem poznanych narzędzi.

LEKO_U03. Przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne z zakresu omawianych zagadnień, w języku polskim i obcym.

Kompetencje społeczne:

LEKO_K01. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje i jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

LEKO_K02. Jest świadom roli wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu na platformie Blackboard

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego (test na platformie Blackboard). Każda forma aktywności jest punktowania.

Ocena końcowa zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Nikiciuk, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.