Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LTRA#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Erasmus semestr Zimowy
WEiF zima Erasmus
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, etc. poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy Moduł_4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: rok trzeci / semestr szósty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów / 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Przygotowanie do wykładu - 15 godz.

- Udział w wykładach – 15 godz.

- Egzamin – 2 godz.

- Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń 30 – 10 godz.

- Studia literaturowe – 58 godz.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 47 godz., 1,8 ECTS

- o charakterze praktycznym 0 godz., 0 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

2. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

3. Sikorski M., Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008

4. Wasilewska – Marszałkowska I., Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa 2014

5. Załoga E., Milewski D., Spedycja procesy i usługi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Januła E., Spedycja, Difin, Warszawa 2011

2. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

3. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

4. Szczepaniak T., (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002

5. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Bookbinder J.H., Handbook of global logistics : transportation in international supply chains, New York [etc.]: Springer, cop. 2013

2. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

3LTRA_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny ekonomicznych podstaw logistyki (KP6_WG1)

Umiejętności:

3LTRA_U01 potrafi przedstawiać i argumentować swoje poglądy oraz prowadzić dyskusje (KP6_UK1)

3LTRA_U02 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin (KP6_UO1)

3LTRA_U03 potrafi pracować zespołowo przyjmując w grupie różne role (KP6_UO2)

3LTRA_U04 planować i realizować uczenie się przez całe życie w zakresie logistyki (KP6_UU1)

Kompetencje:

-

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny (15 pytań, zaliczenie od 8 poprawnych odpowiedzi)

Ćwiczenia: prace przygotowane na zajęciach

Procent punktów wymaganych dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.