Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - lektorat cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ANGL1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - lektorat cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Koncentrują się na pracy z tekstami fachowymi oraz rozwijaniu znajomości słownictwa kierunkowego.Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Stacjonarne

Moduł I: przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy

Językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

I rok – I semestr

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według ESOKJ

Metody dydaktyczne: metody podające, praktyczne i aktywizujące - objaśnienie, ćwiczenia przedmiotowe, gry dydaktyczne, dyskusja, praca z materiałami, prezentacja - zgodnie z zasadą zapewnienia różnorodnych form zaangażowania i motywowania ucznia do pracy według Projektowania Uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS

2 punkty (50 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć: 12 godz.

Zapoznanie z literaturą: 11 godz.

Zadania projektowe realizowane w domu: 6 godz.

Udział w konsultacjach: 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: 21 godz. (ECTS: 0,84)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing)

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Materiały ze stron : onestopenglish.com i linguahouse. com

Literatura uzupełniająca:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan)

- FC Use of English, V. Evans

Efekty uczenia się:

1ANGL1_ U01 potrafi komunikować się oraz prowadzić debatę na określony temat posługując się terminologią z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse posługując się językiem na poziomi B+ KP6_UK1

1ANGL1_ U02. Potrafi aktywnie pracować w grupie kierując praca zespołową w ramach przygotowywanych w języku angielskim prac pisemnych/wystąpień ustnych (np. prezentacje) na określony temat w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse KP6_UO1

1ANGL1_ K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności dotyczących posługiwania się językiem angielskim wykorzystując terminologię z zakresu ekonomii i finansów w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do i aktywności na zajęciach.

Ocena prac zaliczeniowych w postaci testów, kartkówek, prac pisemnych, prezentacji, e-learningu.

Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze.

Należy mieć minimum 70% obecności celem uzyskania zaliczenia.

Skala ocen:

100% - 91% bardzo dobry (5.0)

90% - 81% dobry plus (4.5)

80% - 71% dobry (4.0)

70% - 61% dostateczny plus (3.5)

60% - 51% dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Małgorzata Januszko, Bożena Miśkiewicz, Paulina Pawłowska-Stec, Emilia Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Małgorzata Januszko, Bożena Miśkiewicz, Paulina Pawłowska-Stec, Emilia Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)