Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ESP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii

dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora

publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z pojęciami, zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem sektora

publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych. Efektem uczenia się jest rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji

sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji

publicznych; rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego efektywnością.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M2_kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I/2

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.,

ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców Katedry Ekonomii Politycznej (s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie i udział w dyskusji 3

Przygotowanie i wykonanie pracy zespołowej 5

Przygotowanie do pracy pisemnej 5

Czytanie literatury przedmiotu 4

Udział w konsultacjach 2

Egzamin 1

Wskaźniki ilościowe:

Łączny nakład pracy studenta związany

z zajęciami 75 godzin :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 48 1,92

o charakterze praktycznym 10 0,4

Literatura:

Podstawowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Heer B., Public Economics: The Macroeconomic Perspective, Springer, 2019.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Gruchelski M. (red.), Sektor publiczny a sektor prywatny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1ESP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dobrobytu, ekonomii sektora publicznego i teorii finansów publicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii ekonomii sektora publicznego. (KP7_WG1)

1ESP_W02 Student ma pogłębioną wiedzę o roli państwa we współczesnej gospodarce, jej ewolucji i oddziaływaniu na funkcjonowanie pozostałych podmiotów gospodarczych (KP7_WG4)

1ESP_W03 Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) determinujących funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (KP7_WG6)

1ESP_W04 Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, jego współczesnych funkcji i zadań oraz powiązań sektora publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym (KP7_WG8)

1ESP_W05 Student identyfikuje podstawowe dylematy funkcjonowania współczesnych społeczeństw i ich oczekiwań wobec państwa i sektora publicznego (KP7_WK1)

Umiejętności:

1ESP_U01 Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze publicznym oraz wzajemne relacje między nimi (KP7_UW2)

1ESP_U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z ekonomii sektora publicznego do krytycznej analizy i syntezy problemów związanych z jego funkcjonowaniem (KP7_UW5)

1ESP_U03 Student potrafi komunikować się i prowadzić debaty wykorzystując terminologię z zakresu ekonomii sektora publicznego (KP7_UK1)

1ESP_U04 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych związanych z rozwiązywaniem problemów z ekonomii sektora publicznego (KP7_UO2)

Kompetencje społeczne:

1ESP_K01 Student jest gotów do pracy w grupie przyjmując w niej różne role, w szczególności role przywódcze związane ze wspólnym planowaniem i organizowaniem pracy w obszarze opracowywaniem różnych zagadnień z ekonomii sektora publicznego (KP7_KK2)

1ESP_K02 Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów z zakresu ekonomii sektora publicznego (KP7_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Formy zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji w przypadku wykładów to:

- egzamin w formie testu składający się z 30 pytań otwartych, zamkniętych i zadania.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 51% ogółu punktów. Ocena końcowa może być podniesiona dzięki punktom uzyskanym za aktywność podczas wykładów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

-zaliczenie kolokwium (test pisemny składający się z pytań wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, pytań otwartych);

- wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja;

- aktywność w dyskusjach.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń są: uzyskanie 51% całkowitej liczby punktów za kolokwium, pracę zespołową i aktywność; obecność na zajęciach.

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i niezaliczonych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.Ćwiczenia: podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium, wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja, aktywność w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Mateusz Łajewski, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii

dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora

publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z pojęciami, zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem sektora

publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych. Efektem uczenia się jest rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji

sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji

publicznych; rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego efektywnością.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M2_kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I/2

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.,

ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców Katedry Ekonomii Politycznej (s. 220) w zależności od potrzeb

Studenta.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie i udział w dyskusji 3

Przygotowanie i wykonanie pracy zespołowej 5

Przygotowanie do pracy pisemnej 5

Czytanie literatury przedmiotu 4

Udział w konsultacjach 2

Egzamin 1

Wskaźniki ilościowe:

Łączny nakład pracy studenta związany

z zajęciami 75 godzin :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 48 1,92

o charakterze praktycznym 10 0,4

Literatura:

Podstawowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Heer B., Public Economics: The Macroeconomic Perspective, Springer, 2019.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Gruchelski M. (red.), Sektor publiczny a sektor prywatny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Mateusz Łajewski, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii

dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora

publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w pogłębionym stopniu z pojęciami, zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem sektora

publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych. Efektem uczenia się jest rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji

sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji

publicznych; rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego efektywnością.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M2_kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I/2

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.,

ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców Katedry Ekonomii Politycznej (s. 220) w zależności od potrzeb

Studenta.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie i udział w dyskusji 3

Przygotowanie i wykonanie pracy zespołowej 5

Przygotowanie do pracy pisemnej 5

Czytanie literatury przedmiotu 4

Udział w konsultacjach 2

Egzamin 1

Wskaźniki ilościowe:

Łączny nakład pracy studenta związany

z zajęciami 75 godzin :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 48 1,92

o charakterze praktycznym 10 0,4

Literatura:

Podstawowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Heer B., Public Economics: The Macroeconomic Perspective, Springer, 2019.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Gruchelski M. (red.), Sektor publiczny a sektor prywatny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)