Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2XANE Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasobów i źródeł ich finansowania, powiązań pomiędzy procesami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: sporządzić bilans i uproszczony rachunek zysków i strat oraz umieć rozpoznać źródła powstawania przychodów i kosztów.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studenci nabywają umiejętności analizy wpływu czynników na kształtowanie się wybranej kategorii ekonomicznej za pomocą metod wykorzystywanych w analizie. Studenci nabywają umiejętności wstępnej analizy danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i oceny wskaźnikowej (rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy) oraz analizy i oceny gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_III przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej i/ lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Ocena końcowa: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach stacjonarnie 30 godz.

Udział w konsultacjach 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 20 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 45 punktów ECTS 1,8

Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych stosowanych w analizie ekonomicznej, a także modelowania struktur gospodarczych - KP7_WG04.

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian zachodzących w zasobach przedsiębiorstw i strukturze gospodarki oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami - KP7_WG06.

Student potrafi w oparciu o dyscyplinę naukowa ekonomia prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach i gospodarce i wzajemne relacje między nimi. Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie - KP7_UW1.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.