Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1ERO Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Ekonomia rozwoju jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy dotyczącej istoty i przyczyn zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie, zapóźnień rozwojowych oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania tego rozwoju.

Studenci nabędą umiejętność diagnozowania stanu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, wykorzystując do tego celu szeroką gamę zagregowanych i nieagregowanych wskaźników rozwoju. Zdobędą umiejętność pogłębionej analizy przyczyn i skutków zacofania społeczno-ekonomicznego wybranych państw świata., a także analizy wewnętrznych oraz międzynarodowych czynników powstrzymujących procesy rozwoju gospodarczego w krajach słabo rozwiniętych. Zapoznają się z teoriami mikro i makroekonomicznymi dotyczącymi możliwości pobudzania rozwoju.

Studenci nabędą wiedzę o źródłach baz danych statystycznych na temat rozwoju takich, jak Eurostat, OECD, UNSD oraz innych publikatorów danych statystycznych

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 - przedmiot kształcenia ogólnego

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Punkty ECTS: 4

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu - studiowanie literatury – 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu -gromadzenie i analiza danych dotyczących zróżnicowań rozwojowych na świecie – 25 godz.

Udział w konsultacjach – 6 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 22 godz.

Egzamin – 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela i studentów – 50 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym – 25 godz., 1 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

M. Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

R.Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, PWE (dostęp przez Ibuk Libra)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R. Peet, E. Hartwick, Theories of development, Wyd. The Guilford Press, Nowy Jork 2009

J. Stiglitz, Globalizacja, Wyd. PWN, Warszawa 2004

J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. PWN, Warszawa 2006.

J.A. List, Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off, Journal of Economic Perspectives, 25(3) 2011, s. 3-16 [http://home.uchicago.edu/~jlist/papers/Why%20Economists%20Should%20Conduct%20Field%20Experiments%20and%2014%20tips%20for%20Pulling%20One%20Off.pdf]

E. Duflo, Field Experiments in Development Economics, BREAD Policy Paper No. 012, [http://economics.mit.edu/files/800

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1ERO_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności i uwarunkowania dotyczące wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych (KP6_WG2 )

UMIEJĘTNOŚCI

1ERO_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu analizy i interpretacji procesu rozwoju gospodarczego i przyczyn zapóźnienia w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się (KP6_UW1)

1ERO_U02 potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się w odniesieniu do problematyki zapóźnienia rozwojowego krajów słabo rozwiniętych, wykorzystując w tym celu adekwatne źródła informacji (KP6_UU1)

KOMPETENCJE

1ERO_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści, rozumie potrzebę stałego uczenia się, i w razie potrzeby sięgania po opinie ekspertów, ze względu na dynamikę procesów rozwojowych w świecie (KP6_KK1)

Weryfikacja wszystkich efektów kształcenia nastąpi w toku dyskusji problemowej podczas egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej. W przypadku egzaminu ustnego Student odpowiada na jedno problemowe pytanie wylosowane z puli pytań. Pytania będą dostarczone studentom nie później niż na dwa tygodnie przed końcem semestru.

Sposób oceniania odpowiedzi ustnej:

dostateczny - student zna ogólne przyczyny zapóźnienia rozwojowego krajów słabiej rozwiniętych i kierunki przeciwdziałania tym zjawiskom, jednak nie w pełni rozumie ich objaśnienie na gruncie teorii ekonomii. Ogólnie charakteryzuje aktualne zróżnicowanie rozwoju na świecie i sposoby jego pomiaru

ocena dobra - student w zadowalającym stopniu zna i rozumie zarówno podłoże historyczne, uwarunkowania jak i objaśnienia teoretyczne istniejącego zróżnicowania rozwoju. Potrafi scharakteryzować wybrane mierniki rozwoju i jest świadom ich niedoskonałości

ocena bardzo dobra - student bardzo dobrze zna i rozumie zarówno

stan obecny, przyczyny zapóźnienia rozwojowego krajów słabiej rozwiniętych i kierunki przeciwdziałania tym zjawiskom, jak też w pełni rozumie ich objaśnienie na gruncie teorii ekonomii. Podejmuje dyskusję na temat przyczyn zapóźnienia i działań na rzez niwelowania zapóźnienia rozwojowego

Zna wskaźniki rozwoju i rozumie różnice między nimi oraz ich niedoskonałości.

W przypadku testu pisemnego - skala ocen (% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

55-64% dst

65-73% dst+

74-82% db

83-91% db+

92-100% bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010;

M. Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R. Peet, E. Hartwick, Theories of development, Wyd. The Guilford Press, Nowy Jork 2009

J. Stiglitz, Globalizacja, Wyd. PWN, Warszawa 2004

J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. PWN, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010;

M. Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R. Peet, E. Hartwick, Theories of development, Wyd. The Guilford Press, Nowy Jork 2009

J. Stiglitz, Globalizacja, Wyd. PWN, Warszawa 2004

J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. PWN, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.