Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie w zaawansowanym stopniu umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu 330-MS1-2PRA

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Praktyka zawodowa

Moduł: 6

Rok studiów /semestr II rok/4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z zakresu MSG na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki 4

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu po około 6 godzin (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (opiekuna praktyk) 125 godzin 3 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 115 godzin) 4,6 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Efekty uczenia się:

PRA_U01 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych

w pracy indywidualnej i zespołowej KP6_UO1

PRA_K01 Jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z którymi zetknął się podczas odbywania praktyk KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowo wypełnione dokumenty oraz przeprowadzana rozmowa weryfikująca zgodność przebiegu praktyki z ramowym programem praktyk dla kierunku, stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu.

O uzyskanej ocenie decyduje stopień zgodności wykonywanych działań z kierunkiem studiów oraz treści merytoryczne zawarte w dzienniku praktyk i raporcie z praktyki.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji przebiegu praktyk w następującej formie: kontakt telefoniczny lub kontakt bezpośredni z zakładowym opiekunem praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie w zaawansowanym stopniu umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS1-2PRA

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Praktyka zawodowa

Moduł: MK_6

Rok studiów /semestr II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z zakresu MSG na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki 4

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu po około 6 godzin (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (opiekuna praktyk) 125 godzin 3 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 115 godzin) 4,6 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Uwagi:

Prawidłowo wypełnione dokumenty oraz przeprowadzana rozmowa weryfikująca zgodność przebiegu praktyki z ramowym programem praktyk dla kierunku, stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu.

O uzyskanej ocenie decyduje stopień zgodności wykonywanych działań z kierunkiem studiów oraz treści merytoryczne zawarte w dzienniku praktyk i raporcie z praktyki.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji przebiegu praktyk w następującej formie: kontakt telefoniczny lub kontakt bezpośredni z zakładowym opiekunem praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie w zaawansowanym stopniu umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu 0300-MS1-2PRA

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Praktyka zawodowa

Moduł: MK_6

Rok studiów /semestr II rok

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z zakresu MSG na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki 4

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu po około 6 godzin (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (opiekuna praktyk) 125 godzin 3 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 115 godzin) 4,6 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Uwagi:

Prawidłowo wypełnione dokumenty oraz przeprowadzana rozmowa weryfikująca zgodność przebiegu praktyki z ramowym programem praktyk dla kierunku, stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu.

O uzyskanej ocenie decyduje stopień zgodności wykonywanych działań z kierunkiem studiów oraz treści merytoryczne zawarte w dzienniku praktyk i raporcie z praktyki.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji przebiegu praktyk w następującej formie: kontakt telefoniczny lub kontakt bezpośredni z zakładowym opiekunem praktyk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.