Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1EKN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia II 0300-ES2-1ME2
Matematyka 0300-MS1-1MAT
Statystyka matematyczna 330-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Matematyka 0300-ES1-1MAT
Wnioskowanie statystyczne 0300-ES2-1WST

Założenia (opisowo):

matematyka (elementy algebry liniowej), wnioskowanie statystyczne (weryfikacja hipotez statystycznych), makroekonomia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać podstawową wiedzę o modelach ekonometrycznych jedno- i wielorównaniowych. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych. Poza tym, nie obca im będzie samodzielna interpretacja tekstów ekonomicznych, w których zastosowano modele ekonometryczne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr rok 1/semestr II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca przy komputerach, praca w grupach, praca samodzielna, w przypadku nauczania zdalnego - praca w formie zdalnej w wykorzystaniem USOS, MS Teams, Brlacboard .

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 20 h;

przygotowanie do kolokwium – 22 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 24 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 66/2,64

o charakterze praktycznym 100/4

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Studenmund A. H., Using Econometrics: A Practical Guide, 7th edition Published by Pearson, 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EKN_W01 Ma wiedzę na temat specyfikacji i estymacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego weryfikacji KP7_WG5

Sposób weryfikacji: kolokwium lub projekt zaliczeniowy.

1EKN_W02 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy i prognozowania KP7_WG5

Sposób weryfikacji: kolokwium lub projekt zaliczeniowy.

UMIEJĘTNOŚCI

1EKN_U01 Umie budować (specyfikować, szacować, weryfikować i interpretować) modele ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych KP7_UK4

Sposób weryfikacji: aktywność, projekt zaliczeniowy.

1EKN_U02 Umie interpretować związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii KP7_KK2

Sposób weryfikacji: aktywność, projekt zaliczeniowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKN_K01 Potrafi zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego KP7_KK2 Sposób weryfikacji: aktywność, projekt zaliczeniowy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte i otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium, projektu oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka
Prowadzący grup: Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia II 0300-ES2-1ME2
Matematyka 0300-MS1-1MAT
Statystyka matematyczna 330-MS2-1STM

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-EN1-1MAT
Matematyka 0300-ES1-1MAT
Wnioskowanie statystyczne 0300-ES2-1WST

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

matematyka (elementy algebry liniowej), wnioskowanie statystyczne (weryfikacja hipotez statystycznych), makroekonomia

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego, estymacji jego parametrów strukturalnych, weryfikacji merytorycznej i statystycznej i predykcji ekonometrycznej, a także nabycie umiejętności konstruowania autorskich modeli ekonometrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Studenmund A. H., Using Econometrics: A Practical Guide, 7th edition Published by Pearson, 2017

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

W związku z faktem wprowadzenia nauczania zdalnego, od dnia 13.03.2020 cykl zajęciowy prowadzony jest zdalnie z wykorzystaniem systemu USOS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.