Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1MSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym omówienie następujących zagadnień: międzynarodowej polityki ekonomicznej, a w tym działalności karteli eksportowych, korporacji transnarodowych, organizacji międzynarodowych, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, procesu integracji gospodarczej, pozycji krajów słabo rozwiniętych w gospodarce światowej, problemu zadłużenia międzynarodowego.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok I/ semestr 1

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15h, ćwiczenia 30h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 10 h

- udział w w konsultacjach: 9 h

- przygotowanie do egzaminu: 25 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

Łączny nakład pracy: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 56 (ECTS: 2,24)

- o charakterze praktycznym: 5h (ECTS: 0,2)

Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

2. C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

3. P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

4. E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1MSG_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu rodzaje stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych i występujące między nimi prawidłowości oraz ma zaawansowaną wiedzę szczegółową w odniesieniu do relacji handlowych, walutowych i kapitałowych między podmiotami gospodarki światowej (KP7_WG4)

1MSG_U01 Student potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze oraz społeczne, dokonujące się w gospodarce światowej, rozumie ich przyczyny i mechanizmy (KP7_UW1)

1MSG_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym zasięgania opinii ekspertów, ze względu na dynamikę procesów zachodzących w gospodarce światowej (KP7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin w formie testu.

Ćwiczenia: kolokwium w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)