Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2EGL Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia globalizacji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza odnośnie gospodarki międzynarodowej: procesów w niej zachodzących oraz instytucji międzynarodowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań, przejawów i kierunków procesu globalizacji oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie jej mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy do wyboru

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 15h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 24h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 36h- 1,44 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 26h- 1,04 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2EGL_W01: zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę wieloaspektowych procesów globalizacji, KP7_WG1;

2EGL_W02: zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę struktur, instytucji i interesariuszy uczestniczących w procesie globalizacji, w szczególności korporacji transnarodowych oraz konglomeratów finansowych, KP7_WG2;

2EGL_W03: zna i rozumie uwarunkowania zmian struktur i instytucji gospodarczych zachodzących w skali gospodarki globalnej, KP7_WK3

UMIEJĘTNOŚCI

2EGL_U01: potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy obserwowane w globalnym systemie społeczno- gospodarczym, z punktu widzenia ich uczestników, w szczególności procesy koncentracji i kooperacji, KP7_UW1;

2EGL_U02: potrafi komunikować się z różnymi kręgami odbiorców w zakresie analizy złożonych zjawisk gospodarczych o zasięgu globalnym, a także rozszerzać taką analizę o teoretyczne aspekty oceny tych zjawisk w aspekcie szans i zagrożeń, które są wynikiem globalizacji, KP7_UK3;

2EGL_U03: potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się, wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii globalizacji, oceniać przydatność zdobytej wiedzy oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EGL_K01: jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym zasięgania opinii ekspertów, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych stanowiących rezultat globalizacji, KP7_KK1;

2EGL_K02: jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny w zakresie ekonomii globalizacji, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, KP7_KK2;

2EGL_K03: jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem potrzeb społecznych zmieniających się w wyniku globalizacji, tj. w oparciu o identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z aktywnością w burzliwym otoczeniu społeczno- gospodarczym, a także rozwijaniem dorobku zawodu w zakresie gospodarki globalnej, KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia), wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie: wyników kolokwium zaliczeniowego, pracy zespołowej oraz aktywności na zajęciach (Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia). Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań, przejawów i kierunków procesu globalizacji oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie jej mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy do wyboru

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 15h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 24h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 36h- 1,44 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 26h- 1,04 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, uwarunkowań, przejawów i kierunków procesu globalizacji oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie jej mechanizmów i znaczenia instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 4, przedmiot specjalnościowy do wyboru

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, II rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń,

- ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa, moderowana dyskusja.

Punkty ECTS: 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

- udział w wykładach: 15h

- przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 15h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 10h

- udział w ćwiczeniach: 15h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 24h

- udział w konsultacjach: 4h

- udział w egzaminie: 2h;

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 36h- 1,44 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 26h- 1,04 pkt. ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.