Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2SEM2 Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej oraz udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 5: Dyplomowy

Rok studiów/ semestr: Rok II, semestr IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 30 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 80 h

- studiowanie literatury - 20 h

- udział w konsultacjach - 6 h

- przygotowanie pracy dyplomowej - 114 h

Łączny nakład pracy studenta - 250 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 36, punkty ECTS 1,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 50, punkty ECTS 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

2SEM1_W01 Student zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, różnorodne aspekty, struktury i instytucje, dotyczące międzynarodowych

stosunków gospodarczych i relacji między podmiotami gospodarki światowej, w obszarze, w którym przygotowuje pracę magisterską

(KP7_WG1) (KP7_WG2) (KP7_WG3)

2SEM1_W02 Zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych,

niezbędne przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WG5)

2SEM1_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, etycznych), odnoszących

się do wybranego w pracy magisterskiej obszaru badawczego (KP7_WK2)

2SEM1_W04 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi stosować te

zasady przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_WK4)

2SEM1_U01 Potrafi formułować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne w ramach przyjętego w pracy obszaru

badawczego (KP7_UW1)

2SEM1_U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych,

formułować własne opinie, dobierać źródła i informacje, w celu rozstrzygania problemu badawczego, przyjętego w pracy magisterskiej

(KP7_UW2)

2SEM1_U03 Potrafi formułować i testować hipotezy badawcze w pracy magisterskiej z zakresu międzynarodowych stosunków

gospodarczych (KP7_UW3)

2SEM1_U04 Potrafi wypowiadać się na temat przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych w skali międzynarodowej,

formułować własne wnioski z zakresie problemu badawczego, przyjętego w pracy magisterskiej (KP7_UK2)

2SEM1_U05 Potrafi współdziałać z innymi osobami w trakcie pracy na seminarium magisterskim, wykorzystując wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, uczestnicząc w dyskusji nad pracami magisterskimi (KP7_UO2)

2SEM1_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się, z uwagi

na obszar badawczy przyjęty w pracy magisterskiej (KP7_KK1)

2SEM1_K02 Jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do

pisania pracy magisterskiej (KP7_KK2)

2SEM1_K03 Jest gotów do udziału w projektach społecznych, w tym dzięki umiejętności przestrzegania harmonogramu oraz

odpowiedniemu określeniu priorytetów przy pisaniu pracy magisterskiej (KP7_KR3)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia drugiej części seminarium magisterskiego:

- przygotowanie pracy magisterskiej zgodnie z wymogami merytorycznymi i technicznymi

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie APD całej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej oraz udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, 2 stopnia

Moduł 5: Dyplomowy

Dyscyplina i dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Rok II, semestr IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 30 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 20 h

- studiowanie literatury - 20 h

- udział w konsultacjach - 4 h

- przygotowanie pracy dyplomowej - 51 h

Łączny nakład pracy studenta - 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 34, punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej oraz udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, 2 stopnia

Moduł 5: Dyplomowy

Dyscyplina i dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Rok II, semestr IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium - 30 h

- poszukiwanie i gromadzenie danych i literatury - 20 h

- studiowanie literatury - 20 h

- udział w konsultacjach - 4 h

- przygotowanie pracy dyplomowej - 51 h

Łączny nakład pracy studenta - 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 34, punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 25, punkty ECTS 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.