Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PKO
Kod Erasmus / ISCED: 10.501 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie rozpoznawania modeli ustrojowych współczesnego świata oraz klasyfikowania na tym tle ustroju RP; zrozumienia opisu organizacji i funkcjonowania aparatu państwa w oparciu o Konstytucję RP; rozumienia roli poszczególnych instytucji ustrojowych w organizacji państwa i społeczeństwa; przyswojenia terminologii prawnokonstytucyjnej; podniesienie kultury politycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentacje praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, relacje telewizyjne oraz internetowe - w tym relacje z posiedzeń izb parlamentu i jego organów).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – łącznie 60 godzin, w tym 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe (w tym w formie zdalnej), prezentacje, dyskusja, wypowiedzi studentów na zadany temat, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu – 47,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15,5 godz., egzamin - 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 77,5 godzin, co odpowiada 3,1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 47,5 godz., co odpowiada 1,9 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020

2. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008

3. M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.

4. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014

5. L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-V, Warszawa 1997-2007.

6. M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o charakterze nauki ekonomii i finansów oraz o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych (KA6_WG1);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o modelach ustrojowych i systemach gospodarczych współczesnego świata (KA6_WG2);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (KA6_WG5);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (KA6_WG6);

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych oraz prawnych, zasad ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji (KA6_WG7);

- posiada podstawową wiedzę teoretyczną o metodach i narzędziach, w tym technikach, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych oraz o metodach badawczych stosowanych w naukach prawnych (KA6_WG9);

W zakresie umiejętności:

-potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KA6_UW1);

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (KA6_UW2);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1);

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KA6_KK1);

- uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (KA6_KK2);

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (ocenie podlega odpowiedź na trzy pytania).

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej, o ile wystąpią okoliczności uniemożliwiające jego przeprowadzenie w budynku Uczelni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Lech Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Piotr Czeczot, Lech Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)