Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.


Ćwiczenia opierają się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce, omówienie podstawowych instytucji składających się na system podatkowy, w tym dokonanie analizy konstrukcji poszczególnych podatków składających się na ten system, szczegółowa charakterystyka

ustawy Ordynacja podatkowa normującej zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego oraz przedstawienie podstawowych zasad postępowania podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki -nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - 1 rok/2 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 (wykład), 30 (ćwiczenia)

metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

punkty ECTS - 5

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 47,5 godz., udział w konsultacjach: 15,5 godz., egzamin: 2 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 77,5 godz. (co odpowiada 3,1 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 47,5 godz. (co odpowiada 1,9 pkt ECTS)

Literatura:

literatura podstawowa:

L. Etel (red.) Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2021

Efekty uczenia się:

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (KP6_WG5)

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (KP6_WG6)

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowane metody badawcze (KP6_WG7)

- absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (KP6_WK4)

- absolwent potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KP6_UW1)

- absolwent potrafi właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (KP6_UW2)

- absolwent potrafi dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w wymiarze ekonomicznym i prawnym (KP6_UW3)

- absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KP6_UU1)

- absolwent jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne (KP6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2.Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Nieobecność na zajęciach powinna być odrobiona na dyżurze (odpowiedź ustna z materiału omówionego na ćwiczeniach);

- kolokwium obejmuje zakres materiału realizowany w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań), do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.

3. Egzamin końcowy i ocena z przedmiotu:

Egzamin z wykładu prawo podatkowe ma formę testu, który składa się z 40 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Mariusz Popławski, Kacper Trzeszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Leonard Etel, Agnieszka Modzelewska, Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.