Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UPST
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstaw prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Student będzie znał szczegółowe rozwiązania prawne odnoszące się do ustroju samorządu (struktura, organy, zadania) oraz tworzenia prawa miejscowego, a ponadto kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej prawa regulującego działanie samorządu terytorialnego. Oprócz zagadnień dotyczących historii, ustroju oraz miejsca samorządu w strukturze administracji publicznej, omówione zostaną zagadnienia odnośnie do prawa miejscowego, a także kontroli i nadzoru.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny, obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów /semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.,

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 63 godz., co odpowiada 2,52 ECTS;

- nie wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,48 ECTS;

- o charakterze praktycznym 83 godz., co odpowiada 3,32 ECTS.

Literatura:

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2019

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Waszawa 2019

B. Dolnicki, Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

R. Kmieciak, Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej, Poznań, 2016

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny dwudziestego pierwszego wieku, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student zna:

- w zaawansowanym stopniu prawo regulujące ustrój i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (KP6_WG1),

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje z zakresu prawa konstytucyjnego, i administracyjnego dotyczące samorządu terytorialnego (KP6_WG5).

Umiejętności. Student potrafi:

- identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów prawnych w samorządzie terytorialnym (KP6_UW1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Praktyki zawodowe:

nieobowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna De Ambrosis Vigna
Prowadzący grup: Anna De Ambrosis Vigna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej prawa regulującego działanie samorządu terytorialnego. Oprócz zagadnień dotyczących historii, ustroju oraz miejsca samorządu w strukturze administracji publicznej, omówione zostaną zagadnienia odnośnie do prawa miejscowego, a także kontroli i nadzoru.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalizacyjny, obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów /semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.,

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 63 godz., co odpowiada 2,52 ECTS;

- nie wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,48 ECTS;

- o charakterze praktycznym 83 godz., co odpowiada 3,32 ECTS.

Literatura:

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2019

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Waszawa 2019

B. Dolnicki, Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

R. Kmieciak, Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej, Poznań, 2016

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny dwudziestego pierwszego wieku, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)