Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2UZPU Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzą z zakresu prawa finansowego, prawa cywilnego, prawa podatkowego.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz gospodarki w Polsce i UE.

Zajęcia będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny, na których w sposób syntetyczny przedstawiony zostanie i omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień, tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: studia stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: wykład specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok 3/ semestr 5.

Wymagania wstępne: dla zrozumienia zagadnień wykładu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa finansowego, prawa cywilnego, prawa podatkowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 30 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz. Razem 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: 20 godz. co odpowiada 0,8 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta. który nie wymaga bezpośrednio udziału nauczyciela: 30 godz. co odpowiada 1,2 pkt. ECTS

Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- 2UZPU_W01: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania - KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- 2UZPU_U01: właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych - KP6_UW2

- 2UZPU_U02: posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych - KP6_UW4

- 2UZPU_U03: współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym w zespołach interdyscyplinarnych z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych - KP6_UO2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- 2UZPU_K01: wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne - KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.