Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3OPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin (w tym 1 godzina w formie asynchronicznej), ćwiczenia 30 godzin (w tym 6 godzin w formie asynchronicznej)

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy,

• metoda pokazu w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych,

• konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta, dyskusje w ramach konsultacji.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej (14 godz.)

• udział w wykładach w formie asynchronicznej (1 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (10 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (15 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie stacjonarnej (24 godz.)

• udział w ćwiczeniach w formie asynchronicznej (6 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (14 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (15 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (4 godz.)

• udział w konsultacjach (20 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

40 godz. / 2,4 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

85 godz. / 3,4 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

3OPI_W01 absolwent zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych i podejmowania decyzji o ich uruchomieniu bądź wstrzymaniu - KP6_WG6

3OPI_W02 absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat metod matematyki finansowej i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji - KP6_WG7

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

3OPI_U01 absolwent potrafi prawidłowo identyfikować, analizować i interpretować przyczyny zmian poziomu efektywności projektów inwestycyjnych - KP6_UW1

3OPI_U02 absolwent potrafi pozyskiwać dane wykorzystywane w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych - KP6_UW2

3OPI_U03 absolwent potrafi stosować metody i narzędzia matematyki finansowej do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie oceny efektywności inwestycji - KP6_UW3

3OPI_U04 absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu rachunku efektywności inwestycji do analizy i oceny projektów gospodarczych oraz potrafi zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie - KP6_UW5

3OPI_U05 absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową, aby zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie - KP6_UO1

3OPI_U06 absolwent potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych - KP6_UO2

3OPI_U07 absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie oraz uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych - KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

3OPI_K01 absolwent jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych - KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej lub ustnej.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów.

Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 67% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok.33% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy,

• konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (15 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (15 godz.)

• udział w ćwiczeniach (30 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (15 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (15 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (13 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

60 godz. / 2,4 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

85 godz. / 3,4 ECTS

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 wykłady i ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Egzamin oraz kolokwium zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Blackboard.

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 wykłady i ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Egzamin oraz kolokwium zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Luiza Kostecka-Tomaszewska, Mateusz Łajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse

Rok studiów /semestr: studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy,

• konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (15 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (15 godz.)

• udział w ćwiczeniach (30 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (15 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (15 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (13 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS):

60 godz. / 2,4 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS):

85 godz. / 3,4 ECTS

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: Luiza Kostecka-Tomaszewska, Mateusz Łajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)