Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RPOK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie i omówienie systemu prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem UE), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji i konsumenta oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonsumenckich i antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonane

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca), nauki prawne

Rok/semestr studiów: rok III/semestr VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS - 5.

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń (lektury) 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu z wykładu 15 godzin

Łącznie: 30h pracy własnej

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach i zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 20 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu - 75 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godzin, co

odpowiada 2 pkt. ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG6 - w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- KP6_UW1 - identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych;

- KP6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KO2 - wykazywania postawy kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę o 0,5.

Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z następującą klasyfikacją:

do 50% punktów - 2

51%-60% punktów - 3

61%-70% punktów - 3,5

71%-80% punktów - 4

81%-90% punktów - 4,5

91%-100% punktów - 5

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej z uwzględnieniem skali ocen wskazanej powyżej. Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę o 0,5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca, Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonane

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca), nauki prawne

Rok/semestr studiów: rok III/semestr VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS - 5.

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń (lektury) 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu z wykładu 15 godzin

Łącznie: 30h pracy własnej

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach i zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 20 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu - 75 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godzin, co

odpowiada 2 pkt. ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt

ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Literatura uzupełniająca:

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)