Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPM-1NWB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Menedżerskie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia podyplomowe niestacjonarne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

12 godz. wykładów

8 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 6,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 40 godz. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym 115 godz. - 4,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fisher R., Ury W., Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznesu.

Literatura uzupełniająca:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w oparciu o wybrane narzędzia oraz kluczowe sposoby, zaawansowane metody i techniki stosowane w celu osiągania celów

rozwojowych oraz kształtowania stosunków z otoczeniem gospodarczym - WIEDZA (SP7_WK1)

2. Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze różnicowanym kręgiem odbiorców, w tym poprzez przygotowywanie i prowadzenie negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron oraz stosowania odpowiednich technik i strategii negocjacyjnych - UMIEJĘTNOŚCI (SP7_UK1)

3. Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu lub wykorzystania negocjacji jako formy poszukiwania optymalnego rozwiązania - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia angażujące słuchaczy (m.in. praca w parach i zespołach, wypełnianie i analiza testów z zakresu kompetencji negocjacyjnych, nagrywanie z użyciem kamery i omawianie mocnych i słabych stron zachowań negocjacyjnych).

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia podyplomowe niestacjonarne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

12 godz. wykładów

8 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 6,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 40 godz. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym 115 godz. - 4,5 ECTS

Literatura:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.Fisher R., Ury W.,

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Cialdini R., Martin S., Goldstein N. (2016). Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ. Sopot: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznes

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Pełny opis:

Studia podyplomowe niestacjonarne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

12 godz. wykładów

8 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 6,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 40 godz. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym 115 godz. - 4,5 ECTS

Literatura:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.Fisher R., Ury W.,

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Cialdini R., Martin S., Goldstein N. (2016). Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ. Sopot: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D.

Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok:

Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Mastenbroek W. (1996). Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

Nęcki Z. (1995). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej

Szkoły Biznes

Nierenberg G.I. (1994). Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu.

Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA.

Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)